Przeprowadzenie badań genetycznych próbek sierści żbika europejskiego Felis silvestris. Analiza zmienności genetycznej populacji żbika żyjącej na obszarze projektowanego Turnickiego Parku Narodowego.

1) charakterystyka zamówienia:
– izolacja DNA z próbek sierści żbika
– wykonanie analiz genetycznych odseparowanego DNA
– dokonanie analizy zmienności genetycznej wraz z określeniem liczebności żbika w obrębie badanej populacji
– określenie stopnia hybrydyzacji osobników żbika z kotem domowym
– próba porównania badanej populacji żbika z innymi znanymi populacjami krajowymi i europejskimi

Rezultatem badań jest stworzenie raportu zawierającego wyniki analiz genetycznych wraz z ich interpretacją.

2) Termin wykonania zamówienia
Zleceniobiorca wykona zlecenie (dostarczy raport) do dn. 05.03.2018 r.

3) Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć oferenci:
Wszyscy oferenci dostarczą:
a) ofertę zawierającą szczegółowy plan wykonania badań genetycznych podzieloną na etapy wraz z terminami zakończenia poszczególnych etapów
b) całkowity kosztorys badań genetycznych
c) potwierdzenie doświadczenia w wykonywaniu podobnych zleceń o podobnym charakterze i zakresie (potwierdzone kopią protokołu odbioru lub innym dowodem)

Oferty należy składać do dn. 08.01.2018 r.