Twój głos ratuje Twój las

Strona główna » Co robimy » Ochrona przyrody » Twój głos ratuje Twój las

Projekt „Twój głos ratuje Twój las – początek partycypacji społecznej w zarządzaniu lasami” współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji realizowany przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze w partnerstwie z Fundacją WWF Polska.

Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wpływu prowadzonej gospodarki leśnej na usługi ekosystemowe i uświadomienie obywatelom, że mogą uczestniczyć w opracowywaniu przez instytucje publiczne wieloletnich planów gospodarowania lasami oraz planowania w lasach inwestycji oddziałujących negatywnie na przyrodę. W działania na terenie Beskidu Niskiego, Bieszczad i Pogórza Przemyskiego włączano lokalnych interesariuszy, przyrodników, studentów, naukowców, członków NGO oraz turystów zainteresowanych przyrodą karpackich lasów. W czasie realizacji projektu udało się uświadomić osoby biorące udział w projekcie, szczególnie uczestników szkoleń, że każdy ma prawo brania udziału w konsultacjach społecznych Planów Urządzenia Lasu. W przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ta świadomość społeczna jest dużo większa; natomiast o Planach Urządzenia Lasu dotychczas nie wiedział nikt poza osobami mającymi styczność z Lasami Państwowymi. W tym kontekście można z całą pewnością powiedzieć, że projekt osiągnął swoje zamierzone cele.

Aktualnie niewątpliwie większa część społeczeństwa już jest świadoma samej możliwości konsultacji takich planów – uczestnicy projektu złożyli ok. 690 uwag i wniosków do aktualnie opracowanych Planów Urządzenia Lasu dla Nadleśnictw Dukla, Kołaczyce (teren Beskidu Niskiego), Baligród, Cisna, Komańcza (teren Bieszczad), Krasiczyn (teren Pogórza Przemyskiego), a także 15 wniosków o utworzenie nowych form ochrony przyrody na terenie Nadleśnictwa Łosie, Gorlice, Komańcza, Cisna oraz Krasiczyn. W czasie trwania projektu zrealizowano następujące działania:

  •  Zorganizowano cykl szkoleń teoretycznych (czerwiec) oraz warsztatowych (październik) w 3 lokalizacjach (Beskid Niski, Bieszczady, Pogórze Przemyskie) dotyczących partycypacji społecznej w zarządzaniu lasami. W szkoleniach wzięło udział 45 osób zainteresowanych dobrym stanem przyrodniczym lasów Puszczy Karpackiej rekrutujących się zarówno ze społeczności lokalnej jak i z różnych części kraju.
  •  Rozbudowano istniejący geoportal strażniczy – stworzono wizualizację przestrzenną zawierającą informację o inwestycjach w lasach (m.in. pozyskanie drewna z wydzieleni leśnych) i opracowywanych Planów Urządzenia Lasu w Polsce.  Obsługę geoportalu ułatwia obejrzenie   filmu instruktażowego.

GEOPORTAL STRAŻNICZY:

1

  •  Opracowano ulotkę oraz przewodnik partycypacyjny będący kompendium wiedzy natemat procedury opracowania Planów Urządzenia Lasu: Pobierz ulotkę!

PRZEWODNIK PO PLANIE URZĄDZENIA LASU

  • Uczestnikom projektu zapewnione zostało poradnictwo telefoniczne w ramach tzw.„Zielonego telefonu” .
  • Zrealizowano film pokazujący czym jest Plan Urządzania Lasu, jak można ocalić stare drzewa przed wycięciem, i jak można włączyć się w ochronę polskich lasów:
  • Zorganizowano wizytę studyjną dla dziennikarzy, podczas której zaprezentowano przykłady ukazujące niezbyt racjonalne gospodarowanie zasobami leśnymi przez Lasy Państwowe, pociągające za sobą znaczne szkody w środowisku przyrodniczym, polegające m.in. na niszczeniu siedlisk życia i przerwaniu ciągłości historycznej istnienia określonych gatunków.
  •  W ramach promocji konsultacji społecznych w zarządzaniu lasami wśród naukowców Fundacja wzięła udział w XIII Warsztatach Briologicznych, w spotkaniu inicjującym współpracę pomiędzy instytucjami realizującymi projekty środowiskowe w Karpatach organizowanym Krościenku nad Dunajcem oraz w wiosennej Sesji Klubu Przyrodników w Karpaczu.
  •  W ramach promocji konsultacji społecznych w zarządzaniu lasami wśród studentów, wykładowców oraz osób zainteresowanych partycypacją społeczną w zarządzaniu lasami Fundacja uczestniczyła w spotkaniach organizowanych: na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Warszawskim, wśród społeczności lokalnej w Nowicy (Beskid Niski), podczas obozu szkoleniowego „Leśny Patrol Obywatelski” w Białowieży, oraz wśród społeczności „Trójmiejskie lasy” Społeczny Sprzeciw Przeciw Złej Gospodarce w Gdańsku.
  •  Ponadto Fundacja uczestniczyła w 8 imprezach ekologicznych i promujących region takich jak: Dzień Ziemi 2015, Majówka pod dereniem i jabłonią, IV Piknik Organizacji Pozarządowych, 18. ORDYNASOWE Manewry Szwejkowskie w Twierdzy Przemyśl, WINCENTIADA, Międzynarodowy Festiwal Derenia, Wizje Natury 2015 oraz Dzień Ziemi 2016. Udział w wyżej wymienionych imprezach sprzyjał szerokiej promocji projektu oraz zapoznaniu społeczeństwa z działaniami projektowymi związanymi z partycypacją społeczną w zarządzaniu Lasami Państwowymi.
  •  W ramach rozwoju instytucjonalnego Fundacji przeprowadzono audyt finansów i sprawozdawczości, stworzono formularz umożliwiający comiesięczne wpłaty, uporządkowano merytorycznie i wizualnie stronę internetową, opracowano strategię PR, zrealizowano krótki film promocyjny pokazujący działania Fundacji oraz zakupiono sprzęt do biura.

FILM POKAZUJĄCY DZIAŁANIA FUNDACJI

Zobacz również

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę www.straznicypuszczy.pl

Masz pytania? Pisz do nas: spk@dziedzictwoprzyrodnicze.pl albo zadzwoń na Zielony Telefon: 609 008 039

stopka


Głos obywateli może uratować nasz las

Ruszył projekt „Twój głos ratuje Twój las – początek partycypacji społecznej w zarządzaniu lasami”, którego celem jest włączenie obywateli w proces opracowywania planów gospodarowania lasami i planowania inwestycji w lasach, które mogą oddziaływać negatywnie na przyrodę. Działania są realizowane przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze we współpracy z Fundacją WWF Polska.

Celem projektu jest wsparcie udziału społecznego w procesie opracowywania przez instytucje publiczne, wieloletnich planów gospodarowania lasami oraz planowania inwestycji w lasach oddziałujących negatywnie na przyrodę – mówi Radosław Michalski z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. – Projekt ma za zadanie zaangażować w proces planowania kluczowych interesariuszy lokalnych, przyrodników, turystów, którzy dostrzegają problem, że proces zarządzania Lasami Państwowymi przebiega w hermetycznym gronie, a w konsultacjach społecznych, mimo iż są one zagwarantowane przez prawo – nikt nie bierze udziału. Rezultatem projektu ma być eliminacja złych praktyk polegających na braku udziału obywateli, który ma być gwarantem zrównoważonego rozwoju gospodarki leśnej, we współdecydowaniu o losach Lasów Państwowych.

Większość lasów w Polsce to lasy państwowe pozostawione w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe. Oznacza to, że Lasy Państwowe „jedynie” gospodarują powierzonym mieniem, ale wpływ na to jaki kształt będzie miał las, powinien każdy z nas. Partycypować w zarządzaniu lasami możemy poprzez uczestnictwo w uchwalaniu Planu Urządzenia Lasu.

Plan urządzenia lasu jest podstawowym dokumentem gospodarki leśnej opracowywanym dla nadleśnictwa, zawierającym opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Plany urządzenia lasu, w skrócie PUL, sporządza się dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, natomiast dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa sporządza się Uproszczone Plany Urządzenia Lasu. PUL  sporządza się na 10 lat, co sprawia, że kolejna szansa na zmianę ma miejsce dopiero po tak długim okresie.

PUL przede wszystkim określa, ile drewna można maksymalnie pozyskać z lasu w ciągu 10 lat, a sposób jego pozyskania ma zapewnić, by była to ilość drewna odpowiadająca „zrównoważonemu użytkowaniu” lasu, tj. użytkowaniu niepogarszającemu stanu zasobów leśnych. Do planu sporządza się także tzw. Prognozę Oddziaływania na Środowisko, która ma być dowodem że gospodarka leśna nie wpłynie negatywnie na środowisko. W tym celu zwykle analizuje się lokalizację zaplanowanych działań gospodarczych (w tym cięć) w stosunku do znanych stanowisk cennych gatunków i ekosystemów i uzasadnia, że skala, sposoby wykonania i rozmieszczenie przewidywanych działań nie wpłyną niekorzystnie na zasoby tych gatunków i ekosystemów w nadleśnictwie (ani w formach ochrony przyrody, np. w obszarach Natura 2000).

W trakcie opracowywania PUL – każdy obywatel ma możliwość uczestniczenia w tworzeniu PUL – dodaje Michalski. – Ta partycypacja wyraża się w możliwości uczestnictwa w organizowanych przez RDLP naradach (tzw. Komisjach), zapoznania się z „Założeniami do sporządzenia PUL”, składania uwag i wniosków do tych założeń, zapoznania się ze sporządzonym projektem PUL i prognozą jego oddziaływania na środowisko, składania uwag i wniosków do projektu PUL we wskazanym terminie – co najmniej 21-dniowym. Praktyczna możliwość wpływu na treść planów istnieje na etapie posiedzenia Komisji Założeń Planu oraz Naradzie Techniczno-Gospodarczej. Teoretycznie także na Komisji Projektu Planu, ale na tym etapie plan jest już sporządzony, więc zarówno zamawiający, jak i wykonawcy nie są zbyt chętni do wprowadzania jakichkolwiek zmian.

Główny problem polega na ograniczenie grona decydującego o PUL do osób bezpośrednio związanych z Lasami Państwowymi. Udziałowi obywateli nie sprzyja język i terminologia stosowane w czasie narad dotyczących planów. Projekt  „Twój głos ratuje Twój las” ma to zmienić. W ramach projektu mieszkańcy Podkarpacia będą mogli dowiedzieć się, jak wziąć udział w naradach dotyczących PUL. Każdy otrzyma pakiet niezbędnych informacji . W ten sposób obywatele otrzymają szansą współdecydowania o losie lasów państwowych położonych w Beskidzie Niskim i w Bieszczadach oraz na Pogórzu Przemyskim. W ten sposób większej kontroli zostaną poddane PUL, które torują drogę do nadmiernego pozyskania drzew i inwestycji, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko.

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę www.straznicypuszczy.pl

VOICE OF CITIZENS CAN SAVE OUR FOREST

He started a project titled. „Your voice saves your forest – early public participation in forest management ” in the third edition of the competition on thematic projects the program for the NGO Citizens for Democracy, financed by the European Economic Area Grants, which aims to involve citizens in the process of developing forest management plans and investment planning in forests that can impact negatively on wildlife. Activities are carried out by the Natural Heritage Foundation in cooperation WWF Poland Foundation.

The aim of the project is to support public participation in the development of public institutions, long-term forest management plans and investment planning in the woods affecting negatively on wildlife. The project aims to involve in the planning process key local stakeholders, naturalists, tourists who see the problem that the State Forests management process takes place in an airtight circle, and public consultations, although they are guaranteed by the law – no one involved. The result of the project is to eliminate bad practices involving the non-participation of the social factor, which is to be the guarantor of sustainable development of forestry, in co-about the fate of State Forests.

You have questions?

Write to us: spk@przyrodnicze.org or call the Green Phone: 609-008-039