Zostań Wolontariuszem

Projekt badań przyrodniczych trwa od 2009 roku i realizowany jest w Karpatach Wschodnich. Badania koncentrują się na wybranych
gatunkach związanych z lasami pierwotnymi, w szczególności z załącznika II dyrektywy siedliskowej UE oraz tzw. gatunkach
strefowych. Grupy badanych organizmów to: porosty nadrzewne, mchy, ptaki. Ponadto zbierane są informacje o leśnych
zbiorowiskach roślinnych oraz lokalizacji drzew o wymiarach pomnika przyrody. Równolegle do badań przyrodniczych trwają działania
prawne zmierzające do objęcia ochroną najcenniejszych fragmentów lasu o cechach lasu pierwotnego
oraz działania nastawione na promocję turystyki przyrodniczej.

Ogólny cel pracy:

Realizacja badań terenowych pod nadzorem kierownika badań

Kluczowe oraz wspierające cele i zadania związane ze stanowiskiem:

 • Udział w badaniach i monitoringu stanowisk gatunków chronionych oraz drzew o wymiarach pomnika przyrody. Zakres prowadzonych prac: inwentaryzacja kluczowych gatunków związanych ze starodrzewami: mchy, porosty, ptaki wymienione w załączniku I dyrektywy ptasiej, rozpoznawanie gatunków drzew występujących w Puszczy Karpackiej.
 • Określanie położenia odnalezionych stanowisk za pomocą urządzenia GPS, dokumentowanie za pomocą aparatu fotograficznego.
 • Poruszanie się w trudnym, górskim terenie.

Ogólny cel pracy:

 • Realizacja badań terenowych pod nadzorem kierownika badań

Miejsce pracy:

 • Baza terenowa w Nowosiółkach Dydyńskich (25 km od Przemyśla)

Forma i czas zatrudnienia:

 • Umowa wolontariacka, zaliczenie praktyk / stażu

Kluczowe umiejętności, wiedza, doświadczenie, postawy:

 • Umiejętności i doświadczenie w przyrodniczych badaniach terenowych ekosystemów leśnych (nie jest wymagane bycie ekspertem, w którejś z grup organizmów).
 • Umiejętność pracy zespołowej.
 • Osobiste zaangażowanie i poczucie (współ)odpowiedzialności.

Dodatkowe umiejętności, wiedza, doświadczenie:

 • Ukończony przyrodniczy kierunek studiów lub studia
  na kierunku przyrodniczym w trakcie.
 • Mobilność, gotowość pracy w nietypowych godzinach.
 • Gotowość uczenia się.
 • Zainteresowanie i doświadczenie w dziedzinie fotografii przyrodniczej.

Przełożeni:
Badacz terenowy organizacyjnie bezpośrednio podlegać będzie kierownikowi badań odpowiedzialnemu za realizację badań i monitoringu przyrodniczego na terenie Karpat Wschodnich.

Koszty:
W przypadku stażystów / praktykantów / wolontariuszy udział w badaniach nie generuje wydatków dla uczestnika – bezpłatny nocleg w bazie, bezpłatne przejazdy.

W przypadku stażystów / praktykantów / wolontariuszy udział w badaniach nie generuje wydatków dla uczestnika – bezpłatny nocleg w bazie, bezpłatne przejazdy.
rekrutacja@dziedzictwoprzyrodnicze.pl

z dopiskiem:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”.

Zapraszamy do współpracy!
Wpłata jednorazowa
Pomoc regularna
Podaruj 1% podatku