Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju – zaproszenie do współpracy | Fundacja Dziedzictwo Przrodnicze | przyrodnicze.org

Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju – zaproszenie do współpracy

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału we wspólnym projekcie pn. "Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej" w ramach przedsięwzięcia: LOKALNE EKOLOGICZNE INICJATYWY OBYWATELSKIE, II Edycja, na który Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze planuje pozyskać środki finansowe z NFOŚiGW.

Głównym celem inicjatyw jest poprawa stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej dzięki zgłaszaniu pomysłów na działania przez osoby indywidualne (które uzyskały poparcie minimum 5 mieszkańców gminy dla tej inicjatywy), organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, rady sołeckie, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.

Inicjatywy powinny dotyczyć działań realizowanych na terenie wschodnich województw Polski (województwa Podkarpackie i Podlaskie).

Zgłaszane inicjatywy powinny dotyczyć przynajmniej jednego z poniższych obszarów:

 • czynna ochrona ekosystemów i występujących w nich siedlisk i gatunków;
 • przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających;
 • ochrona ex situ zagrożonych gatunków;
 • ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej;
 • odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew, zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych;
 • zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi ? zadrzewień i zakrzewień śródpolnych;
 • zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych;
 • rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym;
 • modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych);
 • usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych;
 • renaturyzacja/remediacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka;
 • ograniczenie antropopresji ? minimalizacja emisji do środowiska z budynków/obiektów użyteczności publicznej;
 • działalność przeciwpowodziowa ? przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, wspieranie małej retencji.

Lokalne inicjatywy obywatelskie muszą być:

 • realizowane na terenach ogólnodostępnych czyli powszechnie, publicznie i nieodpłatnie dostępnych, z wyłączeniem terenów/obiektów stanowiących własność lub będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych lub przedsiębiorców (nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą),
 • pozytywnie zaopiniowane przez lokalne władze samorządowe co do zasadności i możliwości ich realizacji;
 • realizowane za pisemną zgodą właściciela terenu lub obiektu albo podmiotu, który dysponuje odpowiednim tytułem prawnym do terenu lub obiektu, na którym ma być realizowana inicjatywa;
 • realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Termin składania zgłoszenia: 21/01/2016

Okres realizacji projektu: październik 2016 - wrzesień 2017

Ilość inicjatyw lokalnych oddolnych w projekcie: 15 inicjatyw

Budżet na 1 inicjatywę: ok. 18 000 PLN

Dofinansowanie: 100%

Dokumenty niezbędne do złożenia inicjatywy:

 1. Formularz zgłoszeniowy wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym inicjatywy.
 2. Opinie lokalnych władz samorządowych dotyczące zasadności i możliwości realizacji inicjatyw.
 3. Zgody podmiotów dysponujących terenem/nieruchomością na realizację inicjatywy.
 4. Umowa wstępna: dla osoby fizycznej lub dla organizacji

Wypełniony formularz należy odesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@dziedzictwoprzyrodnicze.pl lub pocztą do dnia 21/01/2016 r. na adres: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, ul. Mickiewicza 44 lok. 5, 37-700 Przemyśl.

Wybrane propozycje zostaną ujęte we wniosku o dofinansowanie, który zostanie złożony przez Fundację  NFOŚiGW.

Zapytania w sprawie inicjatyw należy kierować na adres mailowy: biuro@dziedzictwoprzyrodnicze.pl.

Więcej informacji o naborze można znaleźć na stronie:

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/inicjatywy-obywatelskie/konkurs-2015/

Zobacz również

27 02-2019
Szanowni Państwo Uczestnicy, Opiekunowie, Nauczyciele, Tropiciele, Obserwatorzy i Przyjaciele oraz Organizatorzy i Koordynatorzy projektu Badacze pogranicza Wilczych Gór”…
21 11-2019
W ostatnich latach wśród leśników, przyrodników i ekonomistów coraz częściej podnosi się kwestię opłacalności gospodarki leśnej na niektórych obszarach Polski, a zwłaszcza na…
21 03-2019
Ptaki Polskie, razem z pasjonatami ptaków w całym kraju, zapraszają na jedyną taką noc w Polsce – Noc Sów. Wspólnie poznamy świat sów, opowiemy Wam o poszczególnych gatunkach i…
13 05-2020
Trwająca wciąż kampania wyborcza porusza wiele tematów. Jednak wciąż kwestie związane z ochroną przyrody traktowane są marginalnie, a kandydatka i kandydaci ograniczają się przede…
26 03-2019
Jakie supermoce posiadają sowy? Jak, kiedy i gdzie najłatwiej je spotkać? Dlaczego nie powinniśmy zabierać piskląt i podlotów sów i innych ptaków, które znajdziemy na ziemi?
02 03-2020
Kolejny rok,  a z nim kolejne wyzwania w realizacji polsko-słowackich projektów.  Ale nim ruszymy w nowe czas nagrodzić te inicjatywy, które w zeszłym roku cieszyły się dużym…
22 12-2015
Magdalena Cielecka, Maja Ostaszewska, Marcin Dorociński i Bartłomiej Topa zdecydowali się wziąć udział w akcji #SOSKarpaty i zostać Strażnikami Puszczy Karpackiej, wspierając tym…
18 10-2016
Z radością informujemy, że 1 października 2016 r. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze rozpoczęła realizację nowego projektu pt. „ Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski…

Pomóż nam chronić polską przyrodę przekazując darowiznę

Razem z nami chroń niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki. Pomóż chronić ostatnie stare drzewa Puszczy Karpackiej i ich mieszkańców. Liczy się każda kwota.

Aktualnie zbieramy na ratowanie gniazd orłów przednich.

Wybierz kwotę lub wpisz własną
30 zł
50 zł
100 zł
Dowolna
Dane wpłacającego