Realizujemy kolejny projekt na Ukrainie

Zapobieganie szkodliwemu wpływowi planowanych przedsięwzięć na bioróżnorodność obszarów sieci Emerald na Ukrainie przez uczestnictwo w procedurach Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ)

Nr umowy: 

RITA-2020-13 z 11.05.2020 r.

Lider projektu:

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze 

Partner projektu: 

Ukrainian Nature Conservation Group (UNCG) 

Okres realizacji: 

01.06.2020 r. – 01.05.2021 r.

Wartość projektu: 

61 277,00 PLN

Dofinansowanie

50 607,00 PLN

Cele projektu: 

– podniesienie wiedzy działaczy ekologicznych NGO nt. procedur OOŚ i SEO;

– stworzenie aktualnego  narzędzia  edukacyjnego w postaci publikacji o tym jak dobrze przygotować rozdział  raportu z OOŚ (SEO) o wpływie przedsięwzięcia na zachowanie bioróżnorodności (flory i fauny);

– przygotowanie i wysłanie do organów rozpatrujących fachowo przygotowanych uwag i propozycji na każdym etapie 10 procedur OOŚ i 1 procedury SEO

Obszar realizacji projektu: 

pogranicze polsko-ukraińskie (województwo podkarpackie i obwód lwowski)

Zaplanowane działania:

Projekt przewiduje realizację czterech działań:

  1. Uczestnictwo w 10 procedurach oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) i 1 procedurze strategicznej ekologicznej oceny (SEO). 
  2. Wydanie publikacji o tym, jak dobrze przygotować rozdział raportu OOŚ o wpływie przedsięwzięcia na zachowanie bioróżnorodności. 
  3. Przeprowadzenie wykładów przez polskich ekspertów nt. tematyki OOŚ i SEO oraz tłumaczenie na język ukraiński polskich publikacji i  wytycznych dotyczących  tej tematyki. 
  4. Prezentacja publikacji, wydanej w ramach działania 2 dla zamawiających i przygotowujących raporty z ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) oraz dla organów je rozpatrujących.

Biuro projektu: 

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, ul. Juliusza Słowackiego 6/10, 35-060 Rzeszów

.

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, finansowanego  przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności