Klauzula informacyjna (petycje)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych jest Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 64a/1, 30-081 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000305072, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 9522047732, REGON: 141415140; kontakt z Administratorem można realizować na adres korespondencyjny biura fundacji ul. Słowackiego 6/10, 35-060 Rzeszów lub e-mail: biuro@przyrodnicze.org
2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu
a) zebrania poparcia dla sprawy będącej przedmiotem petycji pod hasłem „Oddajmy parki narodowi” i przekazania jej wyników do właściwego organu władzy publicznej, organizacji, podmiotu lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej albo do osoby lub organizacji mającej wpływ bezpośredni lub pośredni na sprawę będącej przedmiotem petycji, podstawę prawną przetwarzania stanowi Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO); będziemy wykorzystać do tego tylko Twoje imię, nazwisko oraz e-mail podany w formularzu, a także adres IP urządzenia z którego oddałeś głos w celu wykluczenia powielania głosów poparcia,
b) w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na wykorzystanie e-mail w celu informowania o podejmowanych działaniach przez Fundację, zbiórki funduszy na ochronę przyrody i działalność Fundacji tj. informacji mogącej zawierać informację handlową, Fundacja może również wówczas prowadzić marketing własny (art. 6 ust. 1 lit f RODO); abyśmy mogli zwrócić się do Ciebie bezpośrednio będziemy wykorzystać do tego tylko Twoje imię oraz e-mail na który wyraziłeś zgodę;
c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi; zapewnienia bezpieczeństwa u Administratora oraz realizacji wewnętrznych celów administracyjnych, analitycznych i statystycznych, podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3. Petycja stanowi wyraz poparcia bez przekazywania danych osób podpisujących petycję, jednakże odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne;
4. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom w ramach ich przetwarzania zgodnie z polityką prywatności Fundacji dostępną w stopce strony przyrodnicze.org, opisującą w jaki sposób przetwarzamy dane otrzymane za pośrednictwem serwisu internetowego;
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia petycji, a po tym czasie dane mogą być przechowywane w celach dowodowych na wypadek ewentualnych roszczeń, oraz do czasu przetwarzania danych dla potrzeb wskazanych w celach przetwarzania danych. W przypadku, gdy toczy się spór lub postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania do czasu przedawnienia tych roszczeń.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych;
7. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – jest Pani/Pan uprawniona/-y do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres, o którym mowa w pkt. 1 lub poprzez kliknięcie na link w przesłanej korespondencji e-mail w celu rezygnacji z otrzymywania informacji od Fundacji;
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;
9. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wyrażenia poparcia dla petycji.

Przekaż darowiznę

Pomóż chronić polską przyrodę

Razem z nami chroń niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki. Pomóż chronić ostatnie stare drzewa Puszczy Karpackiej i ich mieszkańców. Liczy się każda kwota.

Przekaż swój 1,5% KRS: 0000305072 

Konto bankowe (wpłaty w PLN) 

71 1050 1562 1000 0090 8012 6981

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z Polityką Prywatności

Zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną

top