Klauzula informacyjna (zapis na newsletter)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

 

  1. Administratorem danych jest Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 64a/1, 30-081 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000305072, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 9522047732, REGON: 141415140; kontakt z Administratorem można realizować na adres korespondencyjny biura fundacji ul. Słowackiego 6/10, 35-060 Rzeszów lub e-mail: biuro@przyrodnicze.org
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. wysyłka newslettera za pośrednictwem e-mail (po wyrażeniu zgody na jego wykorzystanie) zawierającego informacje o kampaniach, projektach i zbieraniu funduszy na ochronę przyrody. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.
  3. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych podanych przy zapisie do newslettera: e-mail oraz imię;
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty współpracujące z Administratorem, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych;
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego. Administrator Danych Osobowych korzysta z usług poczty elektronicznej oraz chmury obliczeniowej Google i w tym zakresie dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. USA (Stany Zjednoczone Ameryki) na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską dostępnych pod tym linkiem, a wprowadzonych przez Google do Warunków współpracy między administratorami tj. między Administratorem, a Google.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili zakończenia subskrypcji newslettera (rozwiązanie umowy – rezygnacja), zaś od chwili wycofania zgody na wykorzystanie adresu e-mail do tego celu zaprzestaniemy przesyłanie newslettera drogą elektroniczną,
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;
  9. podanie danych osobowych objętych treścią odrębnej zgody jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam realizację wskazanego wyżej celu.
  10. wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.