Rusza kolejny projekt "Ochrona Puszczy Karpackiej"

Z radością informujemy, że 1 lipca 2020 r. Fundacja rozpoczęła realizację kolejnego projektu pt. "Ochrona Puszczy Karpackiej" współfinansowanego przez Fundacją WWF Polska. 

Cele projektu:

  • Doprowadzenie do zmniejszenia antropopresji wynikającej ze skali i typu gospodarki leśnej na terenie Puszczy Karpackiej w Bieszczadach i na Pogórzu Przemyskim
  • Przygotowanie warunków dla poszerzania obszaru i utworzenia nowych obszarów chronionych w skali Polski (program wyłączenia istotnej części lasów z gospodarki leśnej)
  • Doprowadzenie do postępu w procedowaniu w sprawie skargi Komisji Europejskiej związanej z naruszeniem przez Polskę prawa europejskiego w zakresie niezaskarżalności PUL'ów i derogacji gatunkowej

Okres realizacji: 01.07.2020 - 30.06.2021 

Rezultaty:

  • raport z monitoringu przyrodniczego i prawnego dot. szkód w środowisku leśnym,
  • utworzenie stref dla gatunków chronionych na terenie Puszczy Karpackiej - ok. 20, 
  • udział w maks. 15 postępowaniach administracyjnych dot. potencjalnie szkodliwych inwestycji na terenie karpackich nadleśnictw,
  • mapa wszystkich polskich wydzieleń leśnych, na której zaznaczone zostaną postulowane wyłączenia wynikające z dotychczasowych postulatów,
  • społeczna akcja zbierania wniosków pod wyłączenia konkretnych obszarów - interaktywny portal dla obywateli.