Petycje

APEL o utworzenie Kaszubskiego Parku Narodowego

Poprzyj apel środowiska naukowego
do Rady Ministrów RP,
o utworzenie

Kaszubskiego Parku Narodowego (KszPN)


w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego,
w zasięgu Lasów Mirachowskich i części doliny Łeby

Do Rady Ministrów RP

Czas na Kaszubski Park Narodowy!

MY, NIŻEJ WYMIENIENI W ZAŁĄCZONEJ DO PETYCJI LIŚCIE

  • mając na uwadze prawie 120-letnią historię starań o powstanie KszPN: w Prusach (Hugo Conventz i Towarzystwo Przyrodnicze w Gdańsku), w II RP (prof. Adam Wodziczko i dr Feliks Krawiec) i w III RP (trójmiejscy przyrodnicy);

  • doceniając wybitne walory przyrodnicze (siedliskowe, florystyczne, mykologiczne i faunistyczne), krajobrazowe (priorytetowe krajobrazy pojezierza młodoglacjalnego) i kulturowe (kaszubszczyzna) tego terenu, o powierzchni ok. 7,5 tys. ha, objętego obecnie w części (ok. 8,3% powierzchni) ochroną w dziewięciu rezerwatach przyrody (jedno z największych skupisk rezerwatów w Polsce, kilka rezerwatów projektowanych) oraz w całości deklaratywną, nieskuteczną ochroną w Kaszubskim Parku Krajobrazowym;

  • pozostając w przekonaniu, że jedynie park narodowy może znacząco spowolnić, a  docelowo wykluczyć wieloraką, nasilającą się presję gospodarczą (głównie leśnictwo i rolnictwo) i inwestycyjną (głównie osadnictwo) na tym terenie;

  • wiedząc, że KszPN sprzyjać będzie odtwarzaniu zaburzonych procesów i  struktur przyrodniczych oraz restytucji warunków bytowania zagrożonych gatunków;
  • nawiązując do Unijnej Strategii na rzecz bioróżnorodności  2030  pn. Przywracanie przyrody do naszego życia, do realizacji której zobowiązana jest RP;
  • rozumiejąc, że utworzenie KszPN będzie pozytywnym bodźcem i przyczyną sprawczą powiększenia dobrostanu w regionie Kaszub i poprawy warunków życia kaszubskiej społeczności;
  • będąc świadomym faktu, że KszPN stanowić będzie ponadczasowe dobro wszystkich Polek i Polaków oraz jeden z przejawów współczesnego patriotyzmu Kaszubek i Kaszubów – gospodarzy tej ziemi …

JAKO CZŁONKOWIE ŚRODOWISKA NAUKOWEGO APELUJEMY O UTWORZENIE KASZUBSKIEGO PARKU NARODOWEGO. 

Lista poparcia dla utworzenia Kaszubskiego Parku Narodowego

Lp.

Nazwisko i imię

Tytuł / stopień naukowy

lub tytuł zawodowy

Dyscyplina

Miejsce pracy

1

Morska Izabela

dr hab. prof. UG

nauki o kulturze i religii

Uniwersytet Gdański – Instytut Anglistyki i Amerykanistyki

2

Senn Peter

mgr

entomologia

em. III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

3

Madanecki Piotr

dr

botanika farmaceutyczna, bioinformatyka

Gdański Uniwersytet Medyczny – Wydział Farmaceutyczny

4

Fałtynowicz Wiesław

prof. dr hab.

botanika, lichenologia

em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

5

Gutowski Jerzy Marian

prof. dr hab.

entomologia, ekologia lasu, ochrona przyrody

Instytut Badawczy Leśnictwa w Białowieży

6

Szmeja Józef

prof. dr hab.

ekologia roślin, ochrona przyrody

em. prof. Uniwersytetu Gdańskiego

7

Kapruś Ihor

prof. dr hab.

zoologia, ekologia

prof. Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ivana Franki

8

Święta-Musznicka Joanna

dr hab. prof. UG

paleoekologia, archeobotanika

Uniwersytet Gdański – Wydział Biologii

9

Symonides Ewa

prof. dr hab.

ekologia roślin, ochrona przyrody

em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego – Wydział Biologii, b. Główny Konserwator Przyrody

10

Wojtuń Bronisław

prof. dr hab.

ekologia, biogeochemia, ochrona środowiska

Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Biologicznych

11

Latałowa Małgorzata

prof. dr hab.

biologia, botanika, paleoekologia, archeobotanika

em. prof. Uniwersytetu Gdańskiego – Wydział Biologii

12

Latała Adam

prof. dr hab.

biologia, ekofizjologia

em. prof. Uniwersytetu Gdańskiego – Wydział Geografii i Oceanografii

13

Badura Monika

dr hab. prof. UG

paleoekologia, archeobotanika

Uniwersytet Gdański – Wydział Biologii

14

Boryło Alicja

dr hab., prof. UG

chemia, oceanografia

Uniwersytet Gdański – Wydział Chemii

15

Pędziszewska Anna

dr.

biologia

Uniwersytet Gdański – Wydział Biologii

16

Jarosińska Joanna

dr.

biologia

Uniwersytet Gdański – Wydział Biologii

17

Karczewski Jacek

mgr

ornitologia, ochrona przyrody

Stowarzyszenie Jestem na pTAK, Fundacja Brzeźnica

18

Wilga Marcin Stanisław

mgr inż.

mykologia, ochrona przyrody

Fundacja Fidelis Siluas

19

Przewoźniak Maciej

dr hab.

geografia fizyczna

gospodarka przestrzenna

BPiWP Proeko w Gdańsku

20

Lorens Piotr

prof. dr hab. inż. arch.

architektura, urbanistyka

Politechnika Gdańska – Wydział Architektury

21

Mironowicz Izabela

dr hab. inż. arch., prof. PG

architektura, urbanistyka

Politechnika Gdańska – Wydział Architektury

22

Chmielewski Tadeusz Jan

dr hab.

ekologia krajobrazu

planowanie przestrzenne

em. wykładowca Politechniki Lubelskiej

i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

23

Lipińska Bogna

dr hab. inż. arch.

architektura krajobrazu

em. wykładowczyni Politechniki Gdańskiej

i Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych

24

Pietrzak Maciej

prof. dr hab.

geografia, ekologia krajobrazu

Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

25

Meissner Włodzimierz

prof. dr hab.

nauki biologiczne

Uniwersytet Gdański – Wydział Biologii

26

Jakubas Dariusz

prof. dr hab.

nauki biologiczne

Uniwersytet Gdański – Wydział Biologii

27

Zwolicki Adrian

dr hab., prof. UG

nauki biologiczne

Uniwersytet Gdański – Wydział Biologii

28

Witek Małgorzata

mgr biologii

nauki biologiczne

doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego

29

Trojanowska Monika

dr hab. inż. arch., prof. UG

architektura, urbanistyka geografia społ.-ekonomiczna

gospodarka przestrzenna

Uniwersytet Gdański – Wydział Nauk Społecznych

30

Raszka Beata

prof. dr hab.

geografia społ.-ekonomiczna gospodarka przestrzenna

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu

31

Badora Krzysztof

dr

geografia społ.-ekonomiczna gospodarka przestrzenna

Uniwersytet Opolski – Wydział Ekonomiczny

32

Myga-Piątek Urszula

dr hab., prof. UŚ

nauki o Ziemi i środowisku  geografia społ.-ekonomiczna  gospodarka przestrzenna 

Uniwersytet Śląski – Wydział Nauk Przyrodniczych

33

Wojciechowski Krzysztof

prof. dr hab.

geografia, ekologia krajobrazu

 

em. prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

34

Szarejko Krzysztof

dr inż. arch.

architektura i ruralistyka

em. wykładowca Politechniki Gdańskiej – Wydział Architektury

35

Strzyż Małgorzata

dr

nauki o Ziemi i środowisku

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
– Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

36

Gerlée Alina

dr

nauki o Ziemi i środowisku

Uniwersytet Warszawski – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

37

Kozioł Krystyna

dr

nauki o Ziemi i środowisku

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wydział Nauk Geograficznych

38

Regulska Edyta

dr

nauki biologiczne, nauki o Ziemi i środowisku

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie

39

Marsz Andrzej

prof. dr hab.

geografia fizyczna

em. prof. Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

40

Styszyńska Anna

dr hab.

geografia fizyczna

em. wykładowczyni Politechniki Gdańskiej

– Wydział Architektury

41

Gerstmann Elżbieta

dr

nauki o Ziemi i środowisku

em. wykładowczyni trójmiejskich uczelni

42

Kasprzak Krzysztof

dr hab.

nauki biologiczne

em. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego i Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

43

Bereszyński Andrzej Paweł

prof. dr hab.

zoologia

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

44

Kijowska Jolanta

dr

nauki o Ziemi i środowisku

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim – Wydział Humanistyczny

45

Balon Jarosław

dr hab., prof. UJ

geografia fizyczna, ekologia krajobrazu

Uniwersytet Jagielloński – Wydział Geografii i Geologii

46

Partyka Józef

dr

geografia

em. pracownik Ojcowskiego Parku Narodowego

47

Bernat Sebastian

dr hab., prof. UMCS

geografia społ.-ekonomiczna gospodarka przestrzenna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

48

Pradela Alicja

dr

hydrologia

Geobid Sp. z o.o. w Katowicach

49

Czochański Jarosław

dr hab., prof. UG

geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna

Uniwersytet Gdański – Wydział Nauk Społecznych

50

Herbich Jacek

prof. dr hab.

botanika, ekologia roślin

em. prof. Uniwersytetu Gdańskiego – Wydział Biologii

51

Herbich Maria

dr hab.

botanika, ekologia roślin

em. wykładowczyni Uniwersytetu Gdańskiego – Wydz. Biologii

52

Tokarska-Guzik Barbara

prof. dr hab.

biologia, botanika, geografia roślin, ochrona przyrody

Uniwersytet Śląski – Wydział Nauk Przyrodniczych

53

Kędzierska Barbara

dr hab.

nauki biologiczne

Uniwersytet Gdański – Wydział Biologii

54

Średziński Paweł

dr

nauki historyczne, dziennikarstwo

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

55

Zieliński Sławomir

dr inż.

entomologia, ekologia, ochrona przyrody

Wschodniopomorskie Koło Terenowe Klub Przyrodników

56

Sobala Michał

dr

geografia

Uniwersytet Śląski – Wydz. Nauk Przyrodniczych

57

Lewandowski Wojciech

dr

geoekologia

SGGW w Warszawie – Wydz. Budownictwa i Inżynierii Środowiska

58

Dutkowski Marek

prof. dr hab.

geografia ekonomiczna

Uniwersytet Szczeciński – Wydz. Nauk Społecznych

Dowiedz się więcej! Obejrzyj film o Kaszubskim Parku Narodowym 👇