Badacze pogranicza Wilczych Gór

paź 1, 2018

PARTNER WIODĄCY:
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

PARTNERZY PROJEKTU:
1. Stowarzyszenie EKOSKOP

  1. Aevis n.o.


OKRES REALIZACJI:
01.10.2018 – 30.09.2019

WARTOŚĆ PROJEKTU:

105 960,81 €

% DOFINANSOWANIA Z UE: 85%

% DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA: 5%

NUMER MIKROPROJEKTU:

 INT/EK/KAR/1/II/B/0158

CEL OGÓLNY PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest zaangażowanie, integracja nauczycieli, uczniów i mieszkańców na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowo przyrodniczego pogranicza, 

Cel ten został sformułowany na podstawie wcześniej zidentyfikowanego problemu, tj. braku wspólnej zintegrowanej oferty związanej z dziedzictwem przyrodniczym oraz niską świadomością ekologiczną lokalnej społeczności. Obecność treści związanych z szeroko pojętymi zagadnieniami różnorodności biologicznej w programach i praktyce edukacji szkolnej na wszystkich poziomach jest jednym ze zobowiązań wynikających z Artykułu 13 Konwencji o różnorodności biologicznej. Wiedza przyrodnicza nie może być kształtowana wyłącznie na podstawie pakietów edukacyjnych, informacji z Internetu oraz innych tego typu źródeł.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

  1. Upowszechnienie wiedzy wśród lokalnej społeczności , w tym dzieci/ młodzież (poprzez warsztaty, konferencję, szkolenia/zlot) na tematy związane z dziedzictwem przyrodniczym obszarów pogranicza oraz promocja turystyki przyrodniczej.
  2. Opracowanie narzędzi mogących przyczynić się do popularyzacji dziedzictwa przyrodniczego oraz możliwości jej wykorzystania jako czynnika zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego na pograniczu polsko-słowackim.
  3. Utworzenie zorganizowanej i trwałej sieci współpracy między polską i słowacką społecznością, w tym pomiędzy partnerami Projektu (wspólna realizacja).

Dzięki realizacji działań, które zaplanowane są w projekcie wiedza o potencjale przyrodniczym pogranicza polsko – słowackiego stanie się bardziej dostępna nie tylko dla społeczności lokalnych po obu stronach granicy, w tym dzieci/młodzieży. Działania przyczyniają się do zacieśnienia współpracy pomiędzy społecznościami/ instytucjami po obu stronach granicy.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:

pogranicze polsko-słowackie

OPIS PROJEKTU:

Wyjątkowa wartość zasobów przyrodniczych pogranicza polsko-słowackiego decyduje o ich znaczeniu dla ochrony dziedzictwa przyrodniczego tego regionu. Ponadto o wysokiej randze tego regionu świadczy to, iż objęty jest różnego rodzaju formami ochrony przyrody. Turystyka przyrodnicza w ostatnich latach staje się mocnym obszarem turystyki [wg. badań POT 2016 już 30% turystów wybiera konkretnie turystykę przyrodniczą i ekoturystykę planując wyjazdy], a obszar pogranicza jest wyjątkowo bogaty w zasoby przyrodnicze, stanowi to olbrzymi potencjał dla pogranicza. Przyroda przyciąga z roku na rok coraz więcej zwiedzających, co ma istotne znaczenie dla funkcjonowania i ochrony tych naturalnych ekosystemów. Zagrożeniem dla tej przyrody jest rosnąca presja turystyczna, która z czasem może prowadzić do ich degradacji. Powodem tego stanu jest niski poziom świadomości ekologicznej lokalnej społeczności, jak i turystów. Wzrost świadomości lokalnej społeczności poprzez realizację działań zaplanowanych w projekcie, w tym głównie nauczycieli oraz uczniów szkół na pograniczu na temat potencjału zasobów i dziedzictwa przyrodniczego (poprzez konferencję, szkolenia, warsztaty, zlot) przyczyni się do budowy potencjału pogranicza i jego rozwoju. Organizacja szkoleń i warsztatów, zarówno dla przewodników, nauczycieli jak i uczniów będzie miała efekt długofalowy. Uczniowie będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę przyrodniczą w przyszłości. Szkolenie online dla nauczycieli pozwoli skorzystać kolejnym osobom z konkretnej wiedzy przyrodniczej, konspektów i scenariuszy zajęć lekcyjnych. Realizacja Projektu w partnerstwie transgranicznym przyczyni się zatem do pozytywnej zmiany w kontekście świadomości najmłodszego pokolenia nt. przyrody tego regionu. Działania te służą promocji i popularyzacji bogatych, o niewykorzystanym potencjale zasobów przyrodniczych, rozwojowi turystyki i regionu, wzrostowi świadomości dot. wykorzystania potencjału jaki niesie ze sobą promocja lokalnych obszarów przyrodniczych. To przyczyni się pośrednio do wzrostu zainteresowania tym rejonem i w kontekście długoterminowych zmian korzystnie wpłynie na lokalną gospodarkę. 

Obszar realizacji projektu, na polsko słowackim pograniczu, rozciągającym się od Beskidu Niskiego, przez Pogórze Przemyskie, po górę Wyhorlat na Słowacji, historycznie, wg map z XVI wieku, nazywany był „Wilcze Góry”. Do tej legendarnej nazwy, transgranicznego obszaru, nawiązuje projekt, ponieważ jest to obszar wspólnego polsko – słowackiego dziedzictwa przyrodniczego, nazwa która łączy oba narody w wysiłkach na rzecz ochrony i promocji walorów przyrodniczych.

 Główne działania projektu:

  • Konferencja miłośników „Wilczych Gór”
  • Tropiciele i Opiekunowie Wilczych Gór (2 szkolenia dla osób prowadzących warsztaty terenowe dla uczniów oraz 1 szkolenie dla opiekunów grup szkolnych
  • Badacze pogranicza Wilczych Gór na Słowacji (cykl 28 przyrodniczych warsztatów terenowych dla uczniów szkół podstawowych ze Słowacji)
  • Badacze pogranicza Wilczych Gór w Polsce (cykl 40 przyrodniczych warsztatów terenowych dla uczniów szkół podstawowych z Polski)
  • Zlot Bioróżnorodności pogranicza polsko-słowackiego (wydarzenie dla uczestników warsztatów terenowych pogranicza polsko-słowackiego)