Nabór do jury konkursu plastycznego.

maj 14, 2024

W związku z realizacją zadania pn. „Bagna, lasy i drzewa dla czystego powietrza Podkarpacia!” współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otwieramy nabór do jury konkursu plastycznego.

Zapraszamy osoby posiadające minimum podstawową wiedzę nt. bioróżnorodności województwa podkarpackiego, szczególnie:

– posiadające doświadczenie w ocenianiu prac konkursowych,

– aktywnie pracujące w parkach narodowych, parkach krajobrazowych,

– członków organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody,

– osoby posiadające wykształcenie plastyczne,

– osoby aktywnie prowadzące działalność artystyczną.

Przedmiotem ocenianego konkursu jest wykonanie pracy plastycznej wskazującej na potrzebę zachowania i ochrony terenów zielonych (lasów, bagien, parków, zadrzewień) oraz ich wpływ na życie człowieka. Praca będzie wykonana dowolną techniką, wykluczając prace graficzne/ komputerowe. 

Celem konkursu jest:
– kształtowanie poglądów i przekonań dotyczących konieczności ochrony przyrody dla czystego powietrza,
– promowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród młodzieży szkolnej,
– popularyzacja wiedzy o roli lasów i drzew w ochronie klimatu, adaptacji do zmian klimatycznych,
– zachęcenie najmłodszych mieszkańców Podkarpacia do wdrażania w swoim życiu działań, które pozwolą zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych do atmosfery.

Konkurs trwa do 31 maja 2024.

Ogłoszenie wyników zaplanowano na  21 czerwca 2024.

Osoby zgłaszające się do jury konkursu muszą być dyspozycyjne w okresie 1-20 czerwca 2024.

Prace będą do wglądu w biurze stacjonarnym w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 6/10, jak również zostanie wykonana dokumentacja zdjęciowa nadesłanych prac.

Z wybranymi członkami jury konkursu plastycznego zostanie podpisana umowa zlecenie.

Zgłoś się wypełniając formularz -> WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Nabór trwa do 24 maja 2024 do końca dnia.