Przeprowadzenie badań genetycznych próbek sierści żbika europejskiego

gru 1, 2017

Przeprowadzenie badań genetycznych próbek sierści żbika europejskiego Felis silvestris. Analiza zmienności genetycznej populacji żbika żyjącej na obszarze projektowanego Turnickiego Parku Narodowego.

1) charakterystyka zamówienia:
– izolacja DNA z próbek sierści żbika
– wykonanie analiz genetycznych odseparowanego DNA
– dokonanie analizy zmienności genetycznej wraz z określeniem liczebności żbika w obrębie badanej populacji
– określenie stopnia hybrydyzacji osobników żbika z kotem domowym
– próba porównania badanej populacji żbika z innymi znanymi populacjami krajowymi i europejskimi

Rezultatem badań jest stworzenie raportu zawierającego wyniki analiz genetycznych wraz z ich interpretacją.

2) Termin wykonania zamówienia
Zleceniobiorca wykona zlecenie (dostarczy raport) do dn. 05.03.2018 r.

3) Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć oferenci:
Wszyscy oferenci dostarczą:
a) ofertę zawierającą szczegółowy plan wykonania badań genetycznych podzieloną na etapy wraz z terminami zakończenia poszczególnych etapów
b) całkowity kosztorys badań genetycznych
c) potwierdzenie doświadczenia w wykonywaniu podobnych zleceń o podobnym charakterze i zakresie (potwierdzone kopią protokołu odbioru lub innym dowodem)

Oferty należy składać do dn. 08.01.2018 r.