Rezultaty projektu „Las Wiączyński – Inicjatywa Społecznego Lasu”

lut 29, 2024

Projekt „Las Wiączyński: Inicjatywa Społecznego Lasu” został zainicjowany w odpowiedzi na narastające zagrożenia dla cennych ekosystemów Lasu Wiączyńskiego, będącego kluczowym elementem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu łódzkiego, a także ważnym miejscem rekreacji dla mieszkańców i turystów.

Prowadzone dotychczas intensywne cięcia drzew, plany intensyfikacji tych działań w przyszłości oraz rozwój infrastruktury w regionie, w tym planowana budowa Kolei Dużych Prędkości, stworzyły realne zagrożenie dla bioróżnorodności i funkcji społecznych tego obszaru.

Beneficjentami projektu byli przede wszystkim mieszkańcy gminy Nowosolna, miasta Łodzi oraz gmin ościennych, a także szeroka społeczność korzystająca z walorów Lasu Wiączyńskiego do celów rekreacyjnych i edukacyjnych oraz naukowych.

W ramach projektu przeprowadzono szereg działań mających na celu aktywizację społeczną, edukację ekologiczną, a także prace badawcze i konsultacyjne. Realizowane zadania obejmowały m.in. organizację spacerów rekreacyjno-przyrodniczych, spotkania z władzami gminy Nowosolna oraz przedstawicielami Lasów Państwowych, szeroką inwentaryzację przyrodniczą oraz inicjatywy informacyjne.

Projekt uwzględniał również złożenie wniosku o przyznanie całemu kompleksowi leśnemu Las Wiączyński statusu lasu o zwiększonej funkcji społecznej i rewizji Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Brzeziny na lata 2023-2032 oraz podjęcie działań dla zachowania najcenniejszych przyrodniczo fragmentów Lasu Wiączyńskiego oraz drzew pomnikowych i biocenotycznych.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto konkretne efekty, wykonane zostały ekspertyzy przyrodnicze, które wykazały obecność wielu cennych, w tym chronionych i zagrożonych wyginięciem, gatunków roślin, grzybów, porostów, zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych, podkreślając tym samym bogactwo przyrodnicze tego obszaru​. Zinwentaryzowano także drzewa wyjątkowo cenne biocenotyczne oraz drzewa o wymiarach pomnikowych.

W ramach projektu przeprowadzono także analizę funkcji społecznych lasu. Poprzez projekt udało się zwiększyć świadomość społeczną na temat wartości i znaczenia Lasu Wiączyńskiego, co zaowocowało silnym zaangażowaniem lokalnej społeczności, widocznym m.in. w licznych głosach poparcia pod petycją, uczestnictwie we wspólnych spacerach czy aktywności w mediach społecznościowych.

Na skutek działań projektowych wzrost zainteresowania zagrożeniami i ochroną Lasu Wiączyńskiego nastąpił również we władzach samorządowych, skutkujący poparciem wójta i rady gminy Nowosolna oraz miasta Łodzi, wyrażony poprzez złożenie wspólnego wniosku do Lasów Państwowych o zmianę funkcji lasu.

Projekt „Las Wiączyński: Inicjatywa Społecznego Lasu” miał istotne znaczenie nie tylko z perspektywy ochrony przyrody, ale również edukacji ekologicznej, budowania i integracji społeczności lokalnych. Przyczynił się do zwiększenia świadomości na temat ekosystemów leśnych, ich ochrony i zrównoważonego użytkowania, co ma długofalowe znaczenie dla zachowania dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.