Wzmocnienie systemu parków narodowych – publikacja

lis 26, 2023

Jako ludzkość, a także społeczeństwo polskie, mamy do czynienia z szybko postępującym podwójnym kryzysem: utratą różnorodności biologicznej i zmianami klimatu. Konsekwencje tych kryzysów nie są jedynie ekologiczne, ale coraz bardziej negatywnie wpływają na aspekty ekonomiczne, społeczne i zdrowotne naszego życia.

Ochrona i przywracanie przyrody oraz efektywne zarządzanie ekosystemami stanowią fundamentalne narzędzia w walce z tym podwójnym kryzysem. Zrównoważone zarządzanie lądami i morzami, ochrona i odbudowa ekosystemów przyczyniają się do łagodzenia zmian klimatu i dostosowywania się do nich, a także do zachowania różnorodności biologicznej.

Celem prezentowanego dokumentu jest przedstawienie rekomendacji dla poprawy systemu obszarów chronionych w Polsce, jako najefektywniejszego środka ochrony różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych. Stoimy przed ogromnym wyzwaniem, które jest dodatkowo potęgowane przez liczne zaniedbania w zarządzaniu formami ochrony przyrody w przeszłości i braki w przygotowaniu do realizacji strategii na poziomie europejskim i globalnym. Rekomendacje przedstawione w tym dokumencie nie są wyczerpującym zestawem rozwiązań dla wszystkich problemów. 

Autorzy dokumentu skoncentrowali się na identyfikacji priorytetów, uwzględniając czteroletnią perspektywę czasową i możliwości praktycznego wdrożenia zaleceń w obliczu opisanych wyżej wyzwań. Tam, gdzie było to stosowne, zaproponowano również strategie dla dalszego rozwijania bardziej szczegółowych rozwiązań.

Takie podejście jest celowe i skierowane głównie do decydentów. Jeśli wyrażą oni chęć wdrożenia konkretnych działań w zakresie ochrony obszarów, szczegółowe strategie i rozwiązania powinny zostać wypracowane w późniejszych etapach. Ten proces powinien być partycypacyjny i angażować wszystkich za interesariuszy.

Załączniki

Załącznik 1

Załącznik 1 -suplement