Zaproszenie Dla Mieszkańców Gminy Fredropol

mar 1, 2021

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w realizowanym projekcie partnerskim w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Poprzez działania projektowe chcemy umocnić poczucie wspólnoty lokalnej. Wspólnie odkryjemy na nowo naszą lokalną historię, kulturę i tradycję i mamy nadzieję na Państwa obecność i aktywne uczestnictwo w projekcie. Mamy nadzieję, że stan zagrożenia związany z epidemią koronawirusa przeminie i uda się nam zrealizować wszystkie zaplanowane wydarzenia.
Nasz projekt skierowany jest do trzech pokoleń: dzieci, rodziców i ich rówieśników oraz babć i dziadków. Ostatnia grupa uczestników jest encyklopedią i ostoją wiedzy, tradycji i wartości przekazywanych kiedyś w każdym domu i rodzinie, dziś miejscami już nieznanych. Włączając ich do realizacji projektu liczymy, że w zamian za udział w konkretnych działaniach i zadaniach otrzymamy bank wiedzy, pomysłów, wsparcie, nawiązanie szczególnej więzi międzypokoleniowej i złamanie dotychczasowych barier.
W czasie epidemii nie jesteśmy w stanie przewidzieć czy spotkanie w większym gronie w formie warsztatów, które planujemy na kwiecień-maj 2021, będzie możliwe, dlatego tak ważne będzie zaangażowanie osób w działania przygotowujące do warsztatów, a więc zebranie jak najwięcej informacji o dziedzictwie historyczno-kulturowym gminy Fredropol we własnym gronie, uwzględniając panujące w kraju aktualne zasady i ograniczenia.

W ramach projektu planujemy zrealizować 3 działania:

1) Warsztaty pod nazwą “Tradycyjnie i lokalnie”

W ramach zadania chcemy zorganizować warsztaty oraz wizytę studyjną dla lokalnej społeczności. Zajęcia warsztatowe dla dzieci pod kierunkiem nauczycieli i pań z KGW będą miały na celu zebranie materiałów do utworzenia internetowej mapy ważnych miejsc dla gminy Fredropol. Dzięki temu dzieci oraz wszyscy zainteresowani dowiedzą się o najważniejszych lokalnych miejscach turystyczno-historycznych. Podczas warsztatów będzie okazja do przeprowadzenia panelu dyskusyjnego.
Wizyta studyjna będzie miała na celu zapoznanie się z miejscami ważnymi historycznie, a wciąż niepopularnymi wśród mieszkańców np. dawne zabudowania na terenie nieistniejących już wsi, czy pozostałości karczmy żydowskiej sprzed 200 lat, albo sady z dawnymi  odmianami jabłoni z połowy XIX wieku. Spotkanie i wizyta studyjna odbędą się zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19. W razie zwiększenia obostrzeń, delegacje z każdej z zaangażowanych grup skontaktują się ze sobą na warsztatach online.

2) Opracowanie mapy interaktywnej miejsc turystycznych gminy Fredropol

Działanie to polega na opracowaniu internetowej gminy mapy miejsc atrakcyjnych turystycznie i historycznie. Mapa będzie zawierała m.in informacje o miejscach związanych z kirkutem w Rybotyczach, murowaną cerkwią obronną w Posadzie Rybotyckiej itp. Podczas opracowywania mapy wykorzystamy wszystkie zdobyte informacje przez osoby zaangażowane w projekt.

3) Odnowienie tablic na Szkolnym Szlaku Turystycznym „Bohynie”

W ramach działania planujemy odnowienie tablic na szkolnym szlaku przyrodniczym.

Do aktywnego włączenia się w projekt zaprosimy dzieci ze szkoły w Huwnikach, którym przy współpracy z nauczycielami, pragniemy przedstawić ideę zbierania informacji i nabycia wiedzy o historii regionu od swoich rodziców i dziadków jako alternatywę dla poszukiwań informacji online. Zebranie jak najwięcej “ciekawostek” kulturowych będzie swego rodzaju wyzwaniem dla dzieci, które będą miały okazję porozmawiać ze starszym pokoleniem na ciekawe i intrygujące tematy. Zaangażujemy również nauczycieli z SP w Huwnikach w działanie dot. odnowienia tablic informacyjnych przy szlaku “Bohynie”, czyniąc ich odpowiedzialnymi za treści merytoryczne na tablicach. Współpraca ze szkołą pozwoli nam również nawiązać kontakt z absolwentami, którzy mogą mieć bogatą wiedzę na temat tworzenia i przekazywania tradycji, kultury i historii gminy Fredropol.
Dużą rolę w projekcie odegra również Koło Gospodyń Wiejskich z Nowosiółek Dydyńskich w przygotowaniu warsztatów podczas których zostaną  przedstawione zebrane informacje oraz za upowszechnianie rezultatów projektu. Doświadczenie i wiedza Pań z KGW na temat regionu z pewnością pomogą wzbogacić zebrany materiał, jak również pozyskać kontakty do osób, które mogły mieć pośredni wpływ na tworzenie się dziedzictwa i tradycji gminy Fredropol.
Naszym celem jest wspólne dokonanie istotnej zmiany społecznej; a przede wszystkim zbudowanie wspólnotowego doświadczenia współpracy i wspólnego odkrywania potencjału turystycznego gminy dzięki zaangażowaniu różnych interesariuszy z obszaru gminy: nauczycieli, uczniów, ich rodziców, dziadków i innych seniorów, samorządowców, przedsiębiorców w tym z branży turystycznej, mieszkańców znających historię i potencjalne atrakcje swoich miejscowości. Projekt będzie łączył osoby o różnych poglądach społecznych, tworząc nowe, cenne relacje między mieszkańcami gminy dążącymi do wspólnego dobra.
Realizacja naszego projektu pozwoli osobom, które do tej pory nie miały do tego okazji, do uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności, nie tylko podczas trwania projektu,, ale w szerszej perspektywie przyszłościowej. Szczególnie cenne dla starszego pokolenia wydaje się być stworzenie takiej przestrzeni, w której będą mogli się realizować, dając młodszym pokoleniom wymierne korzyści. Z drugiej strony dzieci i młodzież czerpiący z takiego doświadczenia w przyszłości będą mogli przekazać te wartości swoim rówieśnikom w nowym otoczeniu (choćby w środowisku studenckim, nowych miejscach zamieszkania itp), a kolejno swoim potomkom, jednocześnie promując region, z którego pochodzą.

Przesyłamy dużo ciepła i serdeczności w tym ciężkim dla wszystkich czasie, życząc zdrowia i mając nadzieję na dobrą współpracę.
W niedługim czasie członkowie Grupy Inicjatywnej projektu skontaktują się z Państwem, aby wypracować szczegółowy plan działań.

Z wyrazami szacunku,

Grupa Inicjatywna, w składzie:
Iwona Bara -przedstawicielka lidera grupy
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
Elżbieta Skrzyszowska – przedstawicielka członka grupy
Lokalna Organizacja Turystyczna “Wrota Karpat Wschodnich”
Celina Pieniążek – członek grupy
właścicielka agroturystyki “Koperowy Dom”

Kontakt w sprawie projektu:
Iwona Bara tel. 791-215-810
e-mail: iwona.bara@przyrodnicze.org