Zaproszenie do konsultacji z ekspertem leśnikiem i prawnikiem

paź 6, 2023

Zapraszamy do konsultacji z ekspertem leśnikiem i ekspertem prawnikiem, które są możliwe w ramach projektu „Zielony telefon dla leśnych grup strażniczych”, finansowanego z Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca.

Wsparcie eksperckie będzie polegało na otwartych konsultacjach mailowych i telefonicznych. Zarówno grupy strażnicze, jak i osoby indywidualne mogą skontaktować się telefonicznie lub wysłać zapytanie dotyczące możliwości działania w zakresie partycypacji w gospodarowaniu lasami Skarbu Państwa. Nasi eksperci, oprócz udzielenia informacji, będą aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu pism, wniosków oraz odpowiedzi i odwołań do odpowiednich instytucji.

Poniżej prezentujemy zakresy tematyczne oraz sposoby i możliwości udzielania konsultacji.

Zakres tematyczny konsultacji z ekspertem leśnikiem obejmuje:

 1. Analizowanie obowiązujących PUL (pod każdym pod kątem) w tym zapisów o wielkościach etatów cięć i programu ochrony przyrody,
 2. Wskazywanie źródeł informacji oraz orientacyjnych terminów poszczególnych etapów opracowania nowego planu,
 3. Tłumaczenie poszczególnych zapisów i terminów zawartych w PUL,
 4. Konsultowanie i pomoc w przygotowaniu uwag, wniosków do nowych PUL w ramach spotkań KZP (Komisja Założeń Planu) NTG (Narada Techniczno Gospodarcza), KPP (Komisja Projektu Planu),
 5. Przygotowanie wsadu merytorycznego do pism/skarg/wniosków tworzonych przez eksperta prawnika w ramach konsultacji projektowych,
 6. Konsultacje możliwości podjęcia działań w związku z napotkanymi nieprawidłowościami w gospodarce leśnej (we współpracy z ekspertem prawnikiem),
 7. Przygotowanie odpowiedzi na oficjalną korespondencję z LP (we współpracy z ekspertem prawnikiem),
 8. Wskazanie źródeł informacji o lasach i leśnictwie,
 9. Analiza leśnych działań gospodarczych- ich efektów i wpływu na las i przyrodę
 10. Porady z zakresu uczestnictwa w ZLW (Zespołach Lokalnej Współpracy) dla lasów o zwiększonych funkcjach społecznych,
 11. Wyjaśnianie wpływu gospodarki leśnej na formy ochrony przyrody, w tym na obszary chronione oraz chronione gatunki,
 12. Konsultowanie możliwości i zasadności prób powoływania poszczególnych form ochrony przyrody
 13. Inne potrzebne konsultacje, porady i wyjaśnienia dotyczące zagadnień z leśnictwa i ochrony przyrody.

Zakres tematyczny konsultacji z ekspertem prawnikiem obejmuje:

 1. Procedury administracyjne i sądowoadministracyjne – wszczęcie postępowania administracyjnego oraz włączanie się do takich postępowań, w tym warunki formalne pism, skarg, zażaleń, odwołań
 2. Ogólne zasady postępowania oraz wyjaśnianie treści przepisów dot. leśnictwa i ochrony przyrody
 3. Postępowania środowiskowe
 4. Uzyskanie informacji publicznej i informacji o środowisku, przebieg postępowania po złożeniu wniosku, zaskarżenie bezczynności organów i decyzji odmownych podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji publicznej,
 5. Pomoc prawna w przygotowaniu wniosków, pism, uwag i oficjalnej korespondencji z zarządcą terenu/ organem nadzorczym (we współpracy z ekspertem leśnikiem)

Jak zgłosić się do konsultacji?

 1. Przez cały okres realizacji projektu grupa strażnicza, jak również pojedynczy aktywista/aktywistka może zgłaszać zapotrzebowanie na konsultacje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania w załączniku). 
 2. Formularz można wypełnić elektronicznie i wysłać pod adres e-mail: iwona.bara@przyrodnicze.org, wpisując w tytule hasło “Zielony telefon”. Jeśli temat wymaga pilnej odpowiedzi, należy dopisać “- pilne”.
 3. Możliwe są również konsultacje telefoniczne, w wyznaczonych terminach:
  – konsultacje telefoniczne z ekspertem leśnikiem w każdy czwartek w godzinach 10:00 – 12:00 (+48 516-347-810)
  – konsultacje telefoniczne z ekspertem prawnikiem w każdy piątek w godzinach 10:00 – 12:00 (+48 696-161-665)

Co dalej z moim zgłoszeniem?

 1. Koordynator projektu przyjmuje formularz i jeśli jest zgodny tematycznie z zakresem udzielanego wsparcia, przekazuje go do eksperta prawnika i/lub leśnika. 
 2. W ciągu kolejnych 2-5 dni eksperci wstępnie analizują poruszony temat i kontaktują się bezpośrednio z grupą strażniczą/aktywistą/aktywistką celem przekazania gotowej odpowiedzi lub pozyskania dodatkowych informacji.
 3. Jeśli temat wymaga dalszej pracy ekspertów i dłuższego zaangażowania się, eksperci wraz z koordynatorem ustalają dokładny zakres i termin zakończenia konsultacji i podają go do akceptacji grupy/osoby zgłaszającej.

Uwaga! Godziny pracy ekspertów w ramach projektu są ograniczone. W przypadku zakończenia lub chwilowej przerwy w udzielaniu konsultacji, opublikujemy odpowiednią informację.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Załączniki

Załącznik 1