Zapytanie ofertowe dot. stworzenia opracowania naukowego

gru 11, 2017

W związku z realizacją projektu „Ochrona Puszczy Karpackiej” Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zaprasza do składania ofert na: stworzenie opracowania naukowego badającego związek prowadzone współcześnie gospodarki leśnej na występowanie zjawisk erozji i powodzi w niższych położeniach.

 1. Zamawiający: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, ul. Mickiewicza 44/5, 37-700 Przemyśl
 2. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w toku realizacji projektu „Ochrona Puszczy Karpackiej” realizowanego przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze wraz z Fundacją WWF Polska, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 3. Przedmiot zamówienia: stworzenie opracowania naukowego badającego związek prowadzonej współcześnie gospodarki leśnej na występowanie zjawisk erozji i powodzi w niższych położeniach.
 4. Specyfikacja zamówienia:
  – Przegląd literatury światowej poświęconej omawianemu zagadnieniu.
  – Opracowanie koncepcji i zaplanowanie badań terenowych na opisywanym terenie.
  – Oszacowanie wpływu prowadzonej w Karpatach Wschodnich (Pogórze Przemyskie, Bieszczady, Beskid Niski) gospodarki leśnej na erozję i występowanie powodzi, dokonane na podstawie danych z badań terenowych, danych leśnych oraz danych LIDAR.
 5. Wymagania wobec oferenta:
  – Wykształcenie: oferent powinien posiadać min. stopień doktora nauk o ziemi w zakresie geografii
  – Doświadczenie zawodowe: Oferent powinien posiadać udokumentowane publikacjami wieloletnie doświadczenie w zakresie badań nt. przekształceń środowiska fizyczno-geograficznego lasów terenów podgórskich/ górskich na skutek działalności człowieka, doświadczenie w prowadzeniu badań wykorzystujących metodę skanowania laserowego LIDAR.
 6. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:
  – kwalifikacje oferenta – 70 %,
  – oferowana cena – 30 %
 7. Termin realizacji: 1 – 05.2018
 8. Termin składania ofert: 18.12.2017
 9. Wymagane dokumenty:
  Oferenci powinni złożyć:
  – ofertę zawierająca opis koncepcji oraz plan opracowania
  – wykaz przygotowanych publikacji, których autorem/ współautorem jest oferent
 10. Dodatkowe warunki:
  – Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zastrzega sobie kontakt tylko z wybranym ekspertem.
  – Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  – Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  – Zamawiający może unieważnić postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego.
  – W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  – Wyłoniony Wykonawca podpisze stosowną umowę z Zamawiającym.