Zapytanie ofertowe na przygotowanie i wdrożenie strategii fundraisingowej oraz organizacja szkoleń

sie 27, 2020

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją zadania pn. „KARPACKI KAPITAŁ ŻELAZNY” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie przygotowanie i wdrożenie strategii fundraisingowej oraz organizacja szkoleń dla Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wdrożenie strategii fundraisingowej oraz organizacja szkoleń dla Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, na którą składać się będzie:
a) audyt zarządzania organizacją i potencjału zespołu;
b) zapewnienie eksperta ds. fundraisingu;
c) opracowanie planu kampanii dotarcia oraz promocyjno-marketingowego;
d) szkolenie dot. dotarcia do darczyńców i planu promocyjnego; e) szkolenia z doskonalenia metod dotarcia do darczyńców w ramach realizacji zadania pn. „KARPACKI KAPITAŁ ŻELAZNY”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców.

II. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ WYKONAWCY
Określono w zapytaniu ofertowym.

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście/pocztą/kurierem do biura Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, na adres: ul. Słowackiego 6/10, 35-060 Rzeszów
lub
b) drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail: biuro@przyrodnicze.org
2. Termin składania ofert – 4 września o godz. 12:00
3. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 4 września o godz. 13:00

Więcej informacji znajduje się w załączonych dokumentach.

Załączniki

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6