Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze za pośrednictwem Serwisu, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
  a) Fundacja - Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 65A/1, 30-081 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  0000305072, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9522047732, REGON: 141415140, www.przyrodnicze.org
  b) Serwis strona internetowa Fundacji dostępna pod adresem przyrodnicze.org, w ramach której funkcjonują poszczególne Usługi
  c) Portal petycyjny wydzielona cześć Serwisu, dostępna pod adresem akcja.przyrodnicze.org
  d) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  e) System teleinformatyczny  zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
  f) Świadczenie usługi drogą elektroniczną  wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy  Prawo telekomunikacyjne;
  g) Usługa lub Usługi  usługi świadczone drogą elektroniczną przez Fundację, opisane w części II niniejszego Regulaminu;
  h) Środki komunikacji elektronicznej  rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi;
  i) Usługodawca  Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze;
  j) Użytkownik  każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z
  Serwisu i która jest zobowiązana do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  k) Cookies  niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwis WWW i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera).

II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. W ramach Serwisu, Użytkownik uzyskuje możliwość skorzystania z Usług, w szczególności: uzyskania dostępu do treści prowadzących kampanii (m.in. informacje, treści wideo) zamieszczanych w Serwisie, udziału w akcjach społecznych prezentowanych w Portalu petycyjnym poprzez podpisanie petycji, dokonywania wpłat na rzecz działalności statutowej Fundacji, złożenia zamówienia na otrzymywanie drogą elektroniczną Newslettera Fundacji.
 2. Aplikacja Podpisz petycję umożliwia Użytkownikowi wyrażenie poparcia dla prowadzonych przez Fundację akcji społecznych mających na celu ochronę Puszczy Karpackiej.
 3. Aplikacja Możesz pomóc umożliwia wsparcie działalności statutowej Fundacji poprzez dokonanie darowizn jednorazowych lub comiesięcznych.
 4. Newsletter usługa polegająca na otrzymywaniu przez Użytkownika elektronicznych informacji i powiadomień o prowadzonych przez Fundację akcjach, kampaniach i projektach, za pomocą poczty elektronicznej poprzez moduł mailingowy.

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Fundacja świadczy usługi drogą elektroniczną w czasie rzeczywistym, nieodpłatnie i zgodnie z Regulaminem.
 2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu i usług świadczonych przez Fundację drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z przepisami obowiązującego prawa lub postanowieniami Regulaminu, jeśli okoliczność taka nastąpiła bez winy Fundacji.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisu.
 4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy aplikacji przez Użytkownika, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.
 5. Celem skorzystania z Usługi, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Fundacji:
  a) dostęp do sieci Internet
  b) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
  c) przeglądarka internetowa spełniająca standard XHTML 1.0 Strict doctype bez deklaracji XML
  d) akceptacja plików Cookies
  e) włączoną obsługę JavaScript
 6. Usługodawca wykorzystuje oprogramowanie lub dane niebędące składnikiem treści usług świadczonych drogą elektroniczną, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca w postaci plików typu cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z przesyłaniem danych, a w szczególności w celu:
  ? utrzymania sesji Usługobiorcy;
  ? dostosowania usług Usługodawcy do potrzeb Usługobiorców;
  ? tworzenia statystyk oglądalności Serwisu.
 7. Fundacja może zamieszczać w Serwisie materiały o charakterze reklamowym.

IV. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu www wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach Usług lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu. Natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 2. W przypadku niektórych Usług tj. Podpisz petycję oraz Możesz pomóc koniecznym jest zawarcie dodatkowej umowy.
 3. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z Usług, opisanych w części II niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez usługobiorcę warunków niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Każdy Użytkownik, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji. Korzystanie z niektórych Usług tj. Podpisz petycję oraz Możesz pomóc może wymagać rejestracji.
 5. Umowa dotyczy świadczeń, które z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone, a nadto Strony uzgadniają natychmiastowe świadczenie Usług. W konsekwencji, Użytkownikowi nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Aplikacja Podpisz petycję.

 1. Do zawarcia umowy o korzystanie z usługi elektronicznej Podpisz petycję dochodzi poprzez rejestrację tj. wypełnienie formularza zamieszczonego na Portalu petycyjnym i podanie następujących danych:
  a) imię;
  b) nazwisko;
  c) e-mail.
 2. Podpisanie petycji oznacza zgodę na otrzymywanie Newslettera. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać Newslettera, należy odznaczyć okienko dotyczące zapisania się do Newslettera.
 3. Do rozwiązania umowy o korzystanie z usługi ?Podpisz petycję? dochodzi poprzez naciśniecie odnośnika na stronie ?Podpisz petycję?.

Aplikacja Możesz pomóc.

 1. Do zawarcia umowy o korzystanie z usługi elektroniczne ?Możesz pomóc? dochodzi poprzez wybranie preferowanego sposobu wpłaty (jednorazowa lub comiesięczna) oraz podanie:
  a) Imienia,
  b) nazwiska,
  c) e-mail,
  d) kwoty.
 2. Po wpisaniu danych, Użytkownik zostanie przekierowany na oddzielną stronę z formularzem tpay.com lub paypal.com, w którym będzie miejsce na wpisanie danych karty. W przypadku płatności kartą, dane karty nie są nigdy przekazywane do Fundacji, lecz bezpośrednio do operatora płatności. Kod CVV jest używany jedynie do zatwierdzenia danej transakcji i nie jest przechowywany, ani zapisywany. Szczegółowe zasady realizacji płatności przez tpay.com znajdują się w Regulaminie pod adresem https://secure.transferuj.pl/regulamin.pdf, natomiast paypal.com udostępnia warunki płatności w Umowie dostępnej pod adresem https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full.
 3. Darowizny mogą być wpłacane za pośrednictwem kanałów płatności udostępnionych przez firmę tpay.com lub paypal.com tj. przy pomocy e-przelewu, karty płatniczej i przelewu w oddziale banku lub na poczcie na konto Fundacji, które widnieje w Serwisie.
 4. Do rozwiązania umowy o korzystanie z usługi ?Możesz pomoc? w przypadku darowizny jednorazowej dochodzi z chwilą uiszczenia darowizny.
 5. W przypadku zdeklarowania comiesięcznych wpłat, poza danymi o których mowa w pkt 9, Użytkownik podaje także:
  a) miasto wraz z kodem pocztowym
  b) ulicę
  c) nr budynku, lokalu
  d) datę urodzenia
  e) numer telefonu
  f) nazwę banku, w którym Usługobiorca posiada konto
  g) numer konta bankowego
 6. Wybór comiesięcznych wpłat oznacza wyrażenie zgody na ustanowienie polecenia zapłaty na rachunku bankowym Użytkownika i tym samym upoważnienie Banku do comiesięcznego przekazywania zdeklarowanej kwoty z rachunku Usługobiorcy na rzecz Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze.
 7. W celu skorzystania z comiesięcznych wpłat, Użytkownik wypełnia dane o których mowa w pkt 9 i 13, następnie generuje druk polecenia zapłaty i przesyła na adres Fundacji.
 8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z dokonywania płatności i tym samym rozwiązać umowę na usługę ?Możesz pomóc?, poprzez kontakt ze swoim Bankiem i anulowanie polecenia zapłaty. Użytkownik może także skontaktować się Fundacją mailowo na biuro@przyrodnicze.org podając informację: imię, nazwisko, kwota, nazwa Banku. Fundacja udzieli niezbędnych informacji w jaki sposób zrezygnować z usługi.

V. Polityka prywatności

Przy korzystaniu z Serwisu oraz Usług, obowiązują zasady uchwalonej polityki prywatności, zamieszczone pod adresem http://akcja.przyrodnicze.org/polityka-prywatnosci

VI. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje dotyczące Serwisu.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres Biura Fundacji: ul. Mickiewicza 44, 37-700 Przemyśl, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@przyrodnicze.org, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia problemu będącego podstawą reklamacji.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego (miejsca zamieszkania lub poczty elektronicznej) oraz zawierać opis problemu, będącego podstawą reklamacji.
 4. Fundacja dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Fundacja niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w Serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy. Usługobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania treści Serwisu wyłącznie do użytku własnego, zgodnie z Regulaminem.
 2. Usługodawca ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu, na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 3. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej przyrodnicze.org, akcja.przyrodnicze.org oraz publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Użytkowników, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.
 5. W sprawach nieregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.