Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 


Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 1. Postanowienia ogólne

 2. Niniejszy regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze za pośrednictwem Serwisu, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
  a) Fundacja – Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 65A/1, 30-081 Kraków,  wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000305072, NIP: 9522047732, REGON: 141415140, www.przyrodnicze.org
  b) Serwis – strona internetowa Fundacji dostępna pod adresem przyrodnicze.org, w ramach której funkcjonują poszczególne Usługi,
  c) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
  d) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
  e) Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy – Prawo telekomunikacyjne;
  f) Usługa lub Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Fundację, opisane w części II niniejszego Regulaminu;
  g) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi;
  h) Usługodawca – Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze;
  i) Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z
  Serwisu lub dostępnych w nim Aplikacji i która jest zobowiązana do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  j) Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwis WWW i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera).
  II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
  1. W ramach Serwisu, Użytkownik uzyskuje możliwość skorzystania z Usług, w szczególności: uzyskania dostępu do treści prowadzących kampanii (m.in. informacje, treści wideo) zamieszczanych w Serwisie, udziału w akcjach społecznych prezentowanych w Serwisie w którym możliwe jest podpisanie petycji, zawieranie umów o wsparcie w formie darowizn jednorazowych lub cyklicznych na rzecz działalności statutowej Fundacji lub określony cel, złożenia zamówienia na otrzymywanie drogą elektroniczną Newslettera Fundacji.
  2. Aplikacja „Podpisz petycję” umożliwia Użytkownikowi wyrażenie poparcia dla prowadzonych przez Fundację akcji społecznych.
  3. Aplikacja „Wesprzyj” umożliwia wsparcie działalności statutowej Fundacji poprzez dokonanie darowizn jednorazowych lub miesięcznych (cyklicznych).
  4. Newsletter – usługa polegająca na otrzymywaniu przez Użytkownika elektronicznych informacji i powiadomień o prowadzonych przez Fundację akcjach, kampaniach i projektach, za pomocą poczty elektronicznej po udostępnieniu adresu poczty elektronicznej w celu zapisu do tzw. listy mailingowej.
  5. Formularz kontaktowy – umożliwia Użytkownikowi łatwy kontakt z Fundacją bezpośrednio ze strony Serwisu.
  III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Fundacja świadczy usługi drogą elektroniczną w czasie rzeczywistym, nieodpłatnie i zgodnie z Regulaminem.
  2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu i usług świadczonych przez Fundację drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z przepisami obowiązującego prawa lub postanowieniami Regulaminu, jeśli okoliczność taka nastąpiła bez winy Fundacji.
  3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu.
  4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy aplikacji przez Użytkownika, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.
  5. Celem skorzystania z Usługi, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Fundacji:
  a) dostęp do sieci Internet
  b) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail), jeśli dotyczy,
  c) najnowsza w dacie wpisania adresu strony internetowej wersja przeglądarki internetowej, gwarantująca zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa,
  d) dokonanie ustawień plików Cookies wg preferencji i akceptacja niezbędnych plików Cookies.
  6. Usługodawca wykorzystuje oprogramowanie lub dane niebędące składnikiem treści usług świadczonych drogą elektroniczną, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca w postaci plików typu cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z przesyłaniem danych, a w szczególności:
  – niezbędne pliki cookie, które przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek (plików);
  – pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.;
  – statystyczne pliki cookie pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje,
  – marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.
  7. Fundacja może zamieszczać w Serwisie materiały o charakterze reklamowym.
  8. Użytkownik, który udzieli wsparcia w formie darowizny w Serwisie może otrzymać podziękowanie w postaci elektronicznej, adekwatne do kwoty i częstotliwości wsparcia.

 3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
  1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu www wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach Usług lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu. Natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
  2. W przypadku niektórych Usług tj. „Podpisz petycję”, „Wesprzyj” oraz zapisu na Newsletter koniecznym jest zawarcie dodatkowej umowy.
  3. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z Usług, opisanych w części II niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez usługobiorcę warunków niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności Fundacji bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Każdy Użytkownik, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji. Korzystanie z niektórych Usług tj. „Podpisz petycję” oraz „Wesprzyj” lub zapisu do Newslettera może wymagać rejestracji lub podania danych osobowych zgodnie z funkcjonalnością i celem usługi.
  5. Umowa dotyczy świadczeń, które z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone, a nadto Strony uzgadniają natychmiastowe świadczenie Usług. W konsekwencji, Użytkownikowi nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

 4. Aplikacja „Podpisz petycję”
  1. Do zawarcia umowy o korzystanie z usługi elektronicznej „Podpisz petycję” dochodzi poprzez rejestrację tj. wypełnienie formularza zamieszczonego Serwisie i podanie następujących danych:
  a) imię;
  b) nazwisko;
  c) e-mail.
 5. Usługa pomaga wyrazić każdej zainteresowanej osobie poparcie dla inicjatyw Fundacji ważnych z punktu widzenia społecznego.
 6. Po zebraniu wystarczającej liczby głosów poparcia lub osiągnięcia założonego terminu petycja zostanie przekazana do określonego adresata np. urzędu lub ministra w celu wyrażenia poparcia dla sprawy będącej przedmiotem petycji.
 7. Z uwagi na charakter usługi elektronicznej i jej cel nie jest możliwe odstąpienie od umowy, jednakże do czasu przekazania petycji wraz z listą poparcia do adresata Użytkownik może złożyć oświadczenie Fundacji o cofnięciu poparcia.

 8. Aplikacja „Wesprzyj”
  1. Do zawarcia umowy na korzystanie z usługi elektronicznej „Wesprzyj” dochodzi poprzez wybranie preferowanego sposobu wpłaty (jednorazowa lub cykliczna) oraz podanie:
  a) Imienia,
  b) nazwiska,
  c) e-mail,
  d) kwoty darowizny
  2. Po wpisaniu danych, Użytkownik zostanie przekierowany na oddzielną stronę z formularzem udostępnionym przez operatora płatności, w którym będzie miejsce na wpisanie danych preferowanej metody płatności. W przypadku płatności kartą, dane karty nie są nigdy przekazywane do Fundacji, lecz bezpośrednio do operatora płatności. W przypadku płatności kartą Kod CVV jest używany jedynie do zatwierdzenia danej transakcji i nie jest przechowywany, ani zapisywany. Szczegółowe zasady realizacji płatności przez operatora płatności znajdują się w Regulaminie poszczególnych operatorów np. PayU.
  3. Darowizny mogą być wpłacane za pośrednictwem kanałów płatności udostępnionych przez operatorów płatności lub przy pomocy e-przelewu, karty płatniczej i przelewu w oddziale banku lub na poczcie na konto Fundacji, które widnieje w Serwisie.
  4. Do rozwiązania umowy o korzystanie z usługi „Wesprzyj” może dojść w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym uzasadniających odwołanie darowizny chyba, że właściwy regulamin darowizn w formie płatności elektronicznych określi tryb rozwiązywania takich umów.
  5. W przypadku zadeklarowania comiesięcznych wpłat, poza danymi o których mowa w pkt 1, Użytkownik podaje także:
  a) miasto wraz z kodem pocztowym
  b) ulicę
  c) nr budynku, lokalu
  d) datę urodzenia
  e) numer telefonu
  f) nazwę banku, w którym Usługobiorca posiada konto
  g) numer konta bankowego
  6. Wybór comiesięcznych (cyklicznych) wpłat oznacza wyrażenie zgody na ustanowienie polecenia zapłaty na rachunku bankowym Użytkownika i tym samym upoważnienie Banku do comiesięcznego przekazywania zadeklarowanej kwoty z rachunku Usługobiorcy na rzecz Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze.
  7. W celu skorzystania z comiesięcznych wpłat, Użytkownik wypełnia dane o których mowa w pkt 1 i 5, następnie generuje druk polecenia zapłaty i przesyła na adres Fundacji.
  8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z dokonywania płatności i tym samym rozwiązać umowę na usługę „Wesprzyj”, poprzez kontakt ze swoim Bankiem i anulowanie polecenia zapłaty. Użytkownik może także skontaktować się Fundacją mailowo na biuro@przyrodnicze.org podając informację: imię, nazwisko, kwota, nazwa Banku. Fundacja udzieli niezbędnych informacji w jaki sposób zrezygnować z usługi.

VII. Formularz kontaktowy

W celu ułatwienia kontaktu z Fundacją Użytkownik może wypełnić zamieszczony na stronie Serwisu formularz kontaktowy poprzez wypełnienie wymaganych pól i zaakceptowaniu treści wpisanych danych. Fundacja poczyni wszelkie starania aby udzielić odpowiedzi niezwłocznie na podany w formularzu adres e-mail.

VIII. Polityka prywatności
Przy korzystaniu z Serwisu oraz Usług, obowiązują zasady uchwalonej polityki prywatności, zamieszczone pod adresem przyrodnicze.org (stopka strony).
IX. Reklamacje
1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje dotyczące Serwisu.
2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres Biura Fundacji: ul. Słowackiego 6/10, 35-060 Rzeszów, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@przyrodnicze.org, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia problemu będącego podstawą reklamacji.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego (miejsca zamieszkania lub poczty elektronicznej) oraz zawierać opis problemu, będącego podstawą reklamacji.
4. Fundacja dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Fundacja niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
X. Postanowienia końcowe
1. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w Serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy. Usługobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania treści Serwisu wyłącznie do użytku własnego, zgodnie z Regulaminem.
2. Usługodawca ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu, na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
3. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej przyrodnicze.org, oraz podstronach w tej domenie, publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Użytkowników, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot.
4. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

Przekaż darowiznę

Pomóż chronić polską przyrodę

Razem z nami chroń niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki. Pomóż chronić ostatnie stare drzewa Puszczy Karpackiej i ich mieszkańców. Liczy się każda kwota.

Przekaż swój 1,5% KRS: 0000305072 

Konto bankowe (wpłaty w PLN) 

71 1050 1562 1000 0090 8012 6981

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z Polityką Prywatności

Zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną

top