1 osoba w Polsce emituje średnio 10,75 ton CO2 rocznie

Jak możesz wpłynąć na kryzys klimatyczny

Musimy ratować lasy, ich wartość jest bezcenna, są one naturalną klimatyzacją w przyrodzie. Czy wiesz, że w Polsce jedynie 1% powierzchni kraju zajmują Parki Narodowe. W Karpatach co godzinę niszczony jest las o powierzchni 5 boisk piłkarskich!
Nie musisz sadzić drzew i lasu. Wystarczy oddać przyrodzie skrawki łąk, pól i mokradeł. Las urządzi się sam, pod warunkiem, że pomożesz nam wykupić ziemię, gdzie urośnie Wieczny Las. Będziemy o ten las dbać i nie pozwolimy na prowadzenie wycinki drzew na takim terenie. Drzewa w takim lesie będą dożywały swoich lat, dając życie kolejnym pokoleniom lasu. Teraz już masz taką szansę! Pomóż, aby powstała sieć Wiecznych Lasów w Polsce. Twoje 40 zł pozwoli stworzyć 11 m2 Wiecznego Lasu, które pozwoli zredukować miesięczny ślad węglowy jednej osoby.

Jak działa program Wieczne Lasy?

Wspierasz darowizną stworzenie Wiecznego Lasu

Fundacja dba, aby nie było na tym terenie wycinek

Wieczny Las rośnie, daje schronienie zwierzętom, redukuje CO2 z atmosfery dając nadzieję dla przyszłych pokoleń

Zobacz jak pomagamy

Wspólnymi siłami stworzyliśmy już 32 ha Wiecznych Lasów.

Dzięki temu wyłapujemy 17 121 ton CO2 z atmosfery

Mapa Wieczne lasy

Poznaj pierwszy Wieczny Las

Wpłać darowiznę na konto

Możesz również wpłacić darowiznę bezpośrednio na konto Fundacji w Banku ING

nr konta: 71 1050 1562 1000 0090 8012 6981

tytułem: „Darowizna na Wieczne Lasy”

Poznaj ciekawostki o Wiecznym Lesie

Jak powstają Wieczne Lasy?
 • Wykupujemy lasy mające najczęściej status nieużytku, niekoniecznie geodezyjnie muszą to być lasy, ale faktycznie nimi zaczynają być. Są to lasy najczęściej młode lub w średnim wieku, które przeważnie powstały z samosiewu. Nie prowadzimy nasadzeń – nie przygotowujemy ciągnikiem podłoża, nie transportujemy sadzonek, nie prowadzimy prac przy trzebieży i wycince – ponieważ wiąże się to z dodatkową emisją CO2, zaś drzewa z samosiewu są lepiej przystosowane do lokalnych warunków siedliskowych i klimatycznych.
 • Las rośnie i nie zostanie nigdy wycięty. W określonym czasie zgromadzi maksimum węgla w przeliczeniu na powierzchnię, co oznacza że przy kilkuset m³ drewna na hektar (w zależności od siedliska i gatunków drzew od około 500 do 800m³/ha) emisja z rozkładu martwego drewna zrówna się z wyłapywaniem CO2 z atmosfery przez rosnące żywe drzewa. W tym „węglowym magazynie” będzie uwięziony stale węgiel wyciągnięty z atmosfery magazynowany w 500-800m³/ha drewna.
 • Wieczne lasy nie są ogrodzone, można po nich spacerować, nie dosadzamy drzew, nie wywozimy z nich drewna. Są nadzorowane przez naszą Fundację, regularnie mierzona jest ilość drewna na jednostkę powierzchni wg standardowej naukowej metodyki. Ty też będziesz mógł odwiedzić wieczny las.
 • Są ważne dla przyrody, dzięki temu że drzewa nie są ścinane, są miejscem schronienia dla wielu gatunków. Retencjonują wodę, chłodzą w upalne dni, zapobiegają powodziom. Rosną w sąsiedztwie obszarów chronionych, na mokradłach, w górach, w dolinach rzek – ważnych korytarzach ekologicznych, najczęściej na siedliskach wilgotnych i bagiennych.
Ile kosztuje wyłapanie CO2 lasami?
 • Stawkę za wyłapanie CO2 przyjęliśmy zgodnie ze wzorem stawek dla tzw. offsetu CO2, czyli zamiany Twojej emisji na zmniejszenie emisji z innego źródła, przyjmuje się, że jest to w skali globalnej około 12 USD$/tonę CO2, czyli 45,60 zł/tonę CO2. Polak przeciętnie emituje 10,76 równoważnika CO2 z wszystkich gazów cieplarnianych, czyli 10,76 tony CO2 X 45,60 zł/tonę = 484 zł/rocznie co daje średnią stawkę w wysokości 40zł/miesiąc.
 • Taka stawka, przy obecnych cenach wykupu spontanicznie zalesiających się nieużytków, oznacza, że każda tona CO2 za której wychwycenie zapłaciłeś zostanie wyłapana nie później niż do 2100 roku.
Dlaczego teraz skupiamy się na lasach?
 • Olsy należą do tych zbiorowisk leśnych, które mogą zniknąć z naszego krajobrazu. Ich obecność uzależniona jest od obecności wody. Kryzys klimatyczny i ekstremalne susze, które już zdarzają się w Polsce, jak i skutki wielu dekad osuszania mokradeł, sprawiają, że takie skrawki olszowego lasu są niezwykle cenne i powinny być chronione. Ich kępkowa struktura sprzyja występowaniu rzadkich gatunków ptaków, zakładających w nich gniazda. Co więcej w upalne dni stanowią ważne miejsce odpoczynku i schronienia przed skwarem dla ssaków, w tym dla łosi. Są taką klimatyzowaną ostoją. Olsy są coraz częściej wycinane i zamieniane w uprawy (o ile geodezyjnie są np. nieużytkiem a nie lasem), więc nawet kilkadziesiąt m³ drewna jakie jest w młodym drzewostanie – w niedługim czasie po wykarczowaniu może trafić do atmosfery poprzez spalenie.

 • Dodatkowo olsy rosną na terenach podmokłych, są ostatnim stadium sukcesji na torfowiskach, które również magazynują węgiel z atmosfery CO2. Po wycince torfowe podłoże pocięte rowami odwadnia jeszcze bardziej siedlisko, ułatwiając intensywną uprawę. Z kolei z hektara odwodnionego torfowiska emisja CO2 to nawet 30 ton/hektar/rok. W rezultacie emisja jeszcze bardziej wzrasta. Jeśli chcesz temu zapobiec i wyzerować swój ślad klimatyczny – wspieraj tworzenie Wiecznych Lasów – w rejonie doliny Biebrzy i wokół Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Jak działa wyłapywanie CO2 lasami?
 • Drzewa rosnące na określonym obszarze pobierają CO2 z atmosfery i wbudowują węgiel w swoją strukturę, oddając tlen. Przyrost ilości węgla zawartego w drzewach jest naukowo określony, zależny od gleby i wieku drzew. Ols bagienny w ciągu 80 lat wyłapie nie mniej niż 535 ton dwutlenku węgla z atmosfery samymi drzewami, nie licząc wyłapywania i magazynowania w torfie, na którym rośnie.Dla bagiennego olsu, na którym się aktualnie skupiamy w tworzeniu Wiecznych Lasów, wykres pokazujący tempo przyrostu drewna wygląda tak:

 

Objętość drewna z upływem czasu zmienia się tak:

 

Znając gęstość drewna olchy (0,51t/m³) oraz zawartość procentową węgla w olszy (49%) można określić ilość zgromadzonego węgla dla lasu w wieku np. 80 lat (584m³). Oznacza to że 80-letni ols gromadzi w drewnie około 146 ton węgla (0,51 x 0,49 x 584 = 146). 1 tona węgla wyłapanego przez drzewa oznacza zmniejszenie ilości CO2 w atmosferze o 3,67 tony, czyli 1 hektar olsu po 80 latach zmniejszy ilość CO2 w atmosferze o 535 ton (146 x 3,67 = 535).
Wartością dodaną lasów bagiennych na dobrze nawodnionym podłożu, jest to że niezależnie od wyłapywania węgla przez drzewa, tworzy się w nich torf, w niewielkim tempie około 1 mm na rok. Niemniej znacza to wyłapanie dodatkowej tony węgla z atmosfery na hektar olsu rocznie (po upływie 80 lat do 146 ton węgla w drewnie można dodać 80 ton węgla odłożonego w torfie, co oznacza zmniejszenie ilości CO2 w atmosferze o 829 ton dzięki każdemu hektarowi olsu). W przypadku olsów osuszonych, gdzie emisja z wysuszonego torfu może sięgać nawet 30 ton CO2 na rok, korzyścią naszych działań jest wyhamowanie tej emisji, nawodnienie torfu poprzez zatkanie rowów odwadniających i rozpoczęcie wyłapywania węgla z atmosfery przez torf. Wartością dodaną jest też to, że olsza dożywa średnio do 100-120 lat, czyli zwiąże znacznie więcej węgla w drewnie niż 146 ton (przez 80 lat). Ponadto zamierające drzewa będą tworzyć na powierzchni zasób martwego drewna, w dłuższej perspektywie czasowej może to być dodatkowe ponad 100m³ drewna/hektar.
Źródła:
https://www.itd.poznan.pl/pl/vademecum/olcha
Bolesław Szymkiewicz. Tablice zasobności i przyrostu drzewostanów. Warszawa, 1966.

Kim jesteśmy?
 • Jesteśmy organizacją ekspercką. Nasze działania prowadzimy w najcenniejszych przyrodniczo obszarach. Tam, gdzie przetrwały ostatnie fragmenty Puszczy, gdzie żyją wilki, rysie i niedźwiedzie i gdzie możesz spotkać łosia.
 • Stoimy na straży polskiej przyrody. Nasza Fundacja zajmuje się też ochroną starych lasów, aby nadal mogły być domem dla wielu zagrożonych gatunków oraz by nie uwalniać zgromadzonego w nich CO2. Już teraz możesz wspomóc nasze działania.