Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju – zaproszenie do współpracy

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału we wspólnym projekcie pn. "Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej" w ramach przedsięwzięcia: LOKALNE EKOLOGICZNE INICJATYWY OBYWATELSKIE, II Edycja, na który Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze planuje pozyskać środki finansowe z NFOŚiGW.

Głównym celem inicjatyw jest poprawa stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej dzięki zgłaszaniu pomysłów na działania przez osoby indywidualne (które uzyskały poparcie minimum 5 mieszkańców gminy dla tej inicjatywy), organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, rady sołeckie, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.

Inicjatywy powinny dotyczyć działań realizowanych na terenie wschodnich województw Polski (województwa Podkarpackie i Podlaskie).

Zgłaszane inicjatywy powinny dotyczyć przynajmniej jednego z poniższych obszarów:

 • czynna ochrona ekosystemów i występujących w nich siedlisk i gatunków;
 • przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających;
 • ochrona ex situ zagrożonych gatunków;
 • ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej;
 • odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew, zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych;
 • zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi ? zadrzewień i zakrzewień śródpolnych;
 • zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych;
 • rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym;
 • modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych);
 • usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych;
 • renaturyzacja/remediacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka;
 • ograniczenie antropopresji ? minimalizacja emisji do środowiska z budynków/obiektów użyteczności publicznej;
 • działalność przeciwpowodziowa ? przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, wspieranie małej retencji.

Lokalne inicjatywy obywatelskie muszą być:

 • realizowane na terenach ogólnodostępnych czyli powszechnie, publicznie i nieodpłatnie dostępnych, z wyłączeniem terenów/obiektów stanowiących własność lub będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych lub przedsiębiorców (nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą),
 • pozytywnie zaopiniowane przez lokalne władze samorządowe co do zasadności i możliwości ich realizacji;
 • realizowane za pisemną zgodą właściciela terenu lub obiektu albo podmiotu, który dysponuje odpowiednim tytułem prawnym do terenu lub obiektu, na którym ma być realizowana inicjatywa;
 • realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Termin składania zgłoszenia: 21/01/2016

Okres realizacji projektu: październik 2016 - wrzesień 2017

Ilość inicjatyw lokalnych oddolnych w projekcie: 15 inicjatyw

Budżet na 1 inicjatywę: ok. 18 000 PLN

Dofinansowanie: 100%

Dokumenty niezbędne do złożenia inicjatywy:

 1. Formularz zgłoszeniowy wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym inicjatywy.
 2. Opinie lokalnych władz samorządowych dotyczące zasadności i możliwości realizacji inicjatyw.
 3. Zgody podmiotów dysponujących terenem/nieruchomością na realizację inicjatywy.
 4. Umowa wstępna: dla osoby fizycznej lub dla organizacji

Wypełniony formularz należy odesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@dziedzictwoprzyrodnicze.pl lub pocztą do dnia 21/01/2016 r. na adres: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, ul. Mickiewicza 44 lok. 5, 37-700 Przemyśl.

Wybrane propozycje zostaną ujęte we wniosku o dofinansowanie, który zostanie złożony przez Fundację  NFOŚiGW.

Zapytania w sprawie inicjatyw należy kierować na adres mailowy: biuro@dziedzictwoprzyrodnicze.pl.

Więcej informacji o naborze można znaleźć na stronie:

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/inicjatywy-obywatelskie/konkurs-2015/

Zobacz również

14 10-2021
Wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka z Solidarnej Polski, zapowiedział właśnie  swoją zgodę na wznowienie polowań na łosie. To już trzecia próba zniesienia moratorium…
27 02-2020
Przekaż 1% podatku na przyrodę i Dziedzictwo Przyrodnicze. Bądź głosem tych, którym głosu nie dają. Wilki, rysie i niedźwiedzie. Łosie i szakale złociste. Orliki krzykliwe, orły…
12 06-2019
Puszcza Karpacka – wciąż jeden z najdzikszych zakątków Polski, gdzie niedźwiedzie żyją obok wilków, rysi i żbików, w cieniu potężnych jodeł i wiekowych buków. Niestety, Puszcza…
10 01-2017
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze złożyła wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o utworzenie rezerwatu przyrody „Relikt Puszcza Karpacka” w granicach…
20 07-2020
To już 3. Dzień Łosia, na który chcemy Was zaprosić już teraz. Formuła tegorocznego dnia będzie inna niż poprzednie, i w tym roku #dzieńłosia będziemy obchodzić w wersji online z…
25 08-2022
Miło nam poinformować, że do grona wspierających nasze działania na rzecz polskiej przyrody dołączył Fundusz Żubra. Wspólnie z nami zaczyna dwie innowacyjne akcje dla przyrody,…