Informacja o projekcie

paź 25, 2021

Tytuł projektu: Oddajmy parki narodowi

Wniosek: K2d/0822

Okres realizacji: 01.10.2021 – 30.11.2023

Wartość projektu: 75 000,00 EUR

Dofinansowanie:  100%

Opis projektu:

Projekt ma na celu wypracowanie propozycji zmian w funkcjonowaniu parków narodowych w Polsce, które przywrócą im należny prestiż po latach zaniedbywania tego tematu przez kolejne ekipy rządzące. Działania zainicjowane w projekcie sprawią, że parki staną się ważnym tematem debaty publicznej, a w rezultacie zaczną prężnie działać, stając się przyjaznym miejscem pracy i odzyskując wsparcie samorządów, które w większości przypadków traktują je jako zło konieczne, narzucone im z góry. Projekt będzie realizowany w okresie poprzedzającym kampanię wyborczą na szczeblu samorządowym i krajowym, co umożliwi włączenie tematyki parków narodowych do przedwyborczej agendy. Pozwoli na wypracowanie rozwiązań, które będą uwzględniać potrzeby kluczowych interesariuszy. Co najważniejsze umożliwi wysłuchanie potrzeb i obaw związanych z poszerzeniem i funkcjonowanie już istniejących, jak i powstawaniem nowych parków narodowych. To otwarcie na różne głosy jak dotąd nie miało miejsca, prowadząc do sytuacji patowej, a to skutkowało brakiem podejmowania działań na rzecz naprawy systemu, w którym muszą funkcjonować parki narodowe. W ramach projektu zaplanowano: cykl warsztatów dla przedstawicieli parków narodowych (5) i przedstawicieli samorządów (5), przeprowadzenie badania wśród obecnych i byłych pracowników parków narodowych; spotkania konsultacyjne z obecnymi i byłymi pracownikami i dyrektorami parków narodowych (10) oraz ze związkami zawodowymi PN (1), przygotowanie białej księgi proponowanych zmian prawa dot. funkcjonowania PN, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjne oraz zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt. Rezultatem projektu będzie nagłośnienie aktualnej sytuacji parków narodowych i zainicjowanie debaty publicznej na ich temat oraz wypracowanie projektu zmiany systemowej funkcjonowania parków narodowych przez głównych interesariuszy, w tym o sprzecznych poglądach.

Biuro projektu:
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
ul. Słowackiego 6/10, 35-060 Rzeszów
e-mail: gosia@przyrodnicze.org